Förvandlad skog ska locka nya djur

Maria Elfström visar hur den nya skogen ska se ut.
Maria Elfström visar hur den nya skogen ska se ut.
Det växer så det knakar vid Kvarnåbacken intill Lillsjön. Det som en gång var ståtlig granskog har bytts ut mot 1 100 ekar och lindar – för att gynna växt- och djurliv.

En hektar granskog avverkades förra året och de nya träden, som än så länge mäter några decimeter, planterades under våren.

Om cirka 70 år kan den nya lövskogen vara färdig.

– Vi har satsat på ädellövskog här för att marken passar för det, säger kommunekologen Maria Elfström på kommunens hemsida.

Projektet har delvis finansierats med bidrag från Skogsstyrelsen och har kostat kommunen 58 000 kronor. Tanken är att de nya träden ska locka helt nya djur och växter till området.

– Ädellövskog har en mycket större biologisk mångfald än granskog. Det är många insekter som är specialiserade på just ädellövträd och den näringsrika barken lockar till sig många lavar och mossor, säger Stefan Eklund, naturvårdsspecialist på Skogsstyrelsen.

Ädellövskog har blivit mer sällsynt i takt med skogsindustrins utbyggnad. Varje år ger Skogsstyrelsen stöd till runt tio kommuner i länet som vill förvandla granskog till ädellövskog.

– Det är säkert tio gånger så dyrt att plantera lövskog som gran. Det gör att det finns få privata markägare som är intresserade av det. Dessutom tar skogen mycket längre tid på sig att växa upp, säger Stefan Eklund.

Den nyplanterade skogen ingår i det planerade naturreservatet vid Lillsjön och Örnässjön. Än så länge är inga politiska beslut tagna om skogens framtid.

Enligt Sara Ridderstedt (MP), ordförande i Hållbarhetsutskottet, kommer den nya skogen öppna upp för mer friluftsliv i området.

– Den tätortsnära skogen är otroligt viktig för människa och miljö. I stället för att jaga kortsiktiga ekonomiska vinster investerar vi i kommande generationers livsmiljö för biologisk mångfald, rekreation och upplevelser, säger hon.