Friskola visar stora brister

Lidingö Skolinspektionen ger en friskola på Lidingö hård kritik. De anser att utbildningen inte är ”systematiskt inriktad på målen i läroplanen” och att ”alla lärare ger inte uttryck för att de stärker elevernas vilja att lära och deras tillit till den egna förmågan”.

Dessutom skriver skolinspektionen att ”skolan och fritidshemmet inte bedriver i tillräcklig grad ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever”.

Även skolans rektor för skolan får kritik för att inte tillräckligt ta ansvar för skolans resultat.

Skolinspektionen kräver nu att skolan följer ett åtgärdsprogram för att rätta till bristerna.