Giftavfallet får ligga kvar

Stora mängder tungmetaller har hittats i dumpade schaktmassor i Gladö. Miljödomstolen stoppade länsstyrelsens krav på bortförsel.
Stora mängder tungmetaller har hittats i dumpade schaktmassor i Gladö. Miljödomstolen stoppade länsstyrelsens krav på bortförsel.
Efter flera års processer är miljöskandalen i Gladö tillbaka på ruta ett.

Mark- och miljödomstolen underkänner länsstyrelsens krav på bolaget som dumpat schaktmassorna.

För två år sedan uppdagades en miljöskandal i Gladö. Ett företag som är verksamt i området hade fyllt ut mark och dumpat stora mängder schaktmassor i ett kärr.

Enligt provtagningar som gjorts innehåller massorna höga halter av tungmetaller som bly, kadmium, kvicksilver, barium och zink samt lösningsmedel. På plats konstaterade länsstyrelsen att massorna bland annat innehåller markplattor, textilier, rep, armeringsjärn, tegel, däck, kablar och asfalt.

Våtmarken avvattnas till vattendraget mellan Kvarnsjön och Orlången och fortsätter ut i Tyresåns vattenområde.

Även om halterna i massorna inte innebär någon omedelbar fara bedömde länsstyrelsen situationen som allvarlig eftersom massorna också kunde innebära att våtmarken som fyllts ut blir avvattnad, något som är förbjudet i hela Stockholms län.

När skandalen blivit känd sökte företaget dispens för markavvattning hos länsstyrelsen, men fick nej. Länsstyrelsen utfärdade i stället ett föreläggande med hot om vite på 200 000 kronor om företaget inte tog bort schaktmassorna.

Nu har mark- och miljödomstolen rivit upp länsstyrelsens båda beslut. Enligt domstolen har dumpningen inte gjorts för att sänka vattennivån i området utan bara för att skapa en mer användbar yta för företaget.

Domstolen tog inte ställning till om dumpningen är skadlig. Men då företaget inte gjort åtgärden för att bli av med vattnet i kärret är det ingen markavvattning och därför finns inga rättsliga förutsättningar för länsstyrelsens åtgärder, anser domstolen.

Domen har vunnit laga kraft eftersom länsstyrelsen inte har överklagat den.

Dumpningen i kärret har skett vid minst två tillfällen. Vid sidan av länsstyrelsens process pågår fortfarande en polisutredning om misstänkt miljöbrott. En person är delgiven misstanke om brott och åklagaren Gunnar Jonasson kan nu i veckan ta ställning om han ska väcka åtal eller om utredningen ska läggas ner.

Efter domen i miljödomstolen är det troligt att den del av brottsutredningen som rör olovlig markavvattning läggs ner.

En del av miljöbrotten är redan preskriberade och nu gäller det för åklagaren att kunna bevisa att materialet från den senare dumpningen innehåller tillräckligt mycket gift.

När skandalen blev allmänt känd våren 2010 visade det sig att Huddinge kommun känt till saken sedan 2006 men inte gjort något, trots att kommunen ägt marken fram till 2008. Det är något som miljöchefen, Eva-Christina Arvidsson, inte vill kommentera i dag.

Hon ska nu diskutera med länsstyrelsen hur frågan kan drivas vidare och vem som har ansvaret, kommunen eller länsstyrelsen.

– Det viktigaste nu är att vi tillsammans med länsstyrelsen går igenom vad vi ska göra så att det inte blir fel igen, säger hon.

Fakta

Miljöskandalen avslöjades i Mitt i

Lokaltidningen Mitt i avslöjade miljöskandalen i Gladö i april 2010. Då hade Huddinge kommun fått tips för flera år sedan men inte gjort något.

I november 2010 ansökte det utpekade företaget om dispens för markavvattning. I december avslog länsstyrelsen ansökan och i februari 2011 krävdes att de dumpade massorna skulle tas bort. Besluten överklagades.

Mark- och miljödomstolen rev upp länsstyrelsens beslut i en dom som vann laga kraft i april 2012.