Grön kil föreslås bli naturreservat

Naturområdet mellan Stuvsta och Rågsved bör bli naturreservat, anser Vänsterpartiet och Miljöpartiet i en gemensam motion.

Och man är inte ensamma.

– Vi vill planera det här tillsammans med Stockholm, säger Karin Olsson, politisk sekreterare för Vänsterpartiet.

Initiativet togs i Stockholm där V och MP gått samman i frågan, medan S har reservatsförslaget i sin budget för 2013. Partierna tycker att Rågsveds fri- område är en naturlig del i det tänkta reservatet. På Huddingesidan inkluderas också Kynäsberget.

Varför vill ni och Mp ha ett naturreservat?

– Här finns unik natur. Vi vill spara gröna lungor och det här är ett område som många använder för rekreation i dag, säger Karin Olsson.

I området finns blandad natur. I motionen till kommunfullmäktige skriver V och MP att området är tämligen oexploaterat och ingår i Hanvedens norra kil.

Kynäsberget finns med i länsstyrelsens program över 71 områden med tätortsnära natur som långsiktigt bör skyddas som naturreservat. Rågsveds friområde står på myndighetens lista över blivande naturreservat.

Den gröna lungan sammanbinder Stockholmsförorterna Rågsved, Hagsätra, Högdalen och Fagersjö med Högmora, Myrängen och Stuvsta. I området finns även Fagersjöviken i sjön Magelungen, som har ett rikt växt- och djurliv, men som är på väg att växa igen.

MP och V vill att de båda kommunerna tillsammans utreder förutsättningarna för att inrätta ett naturreservat.

Daniel Dronjak Nordqvist (M), ordförande i kommunstyrelsen i Huddinge, säger att det finns känslig natur i området och att frågan är angelägen.

– Men det är alltid en avvägning gentemot behovet av nya arbetsplatser och bostäder, säger han.