ANNONS

Grönområde byggs bort i Hökarängen

Tre hus med 70 nya bostäder är planerade i Hökarängen.

Detaljplanen klubbades igenom i det senaste sammanträdet i kommunfullmäktige.

Men oppositionen är kritisk.
ANNONS

Det är tidigare oexploaterad mark vid Pepparvägen/Munstycksvägen i Hökarängen som nu ska planläggas för att man i framtiden ska kunna bygga hus med cirka 70 bostäder där.

Konflikten gäller den södra delen av planområdet som ligger på naturmark.

Där tycker stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M) att ett bygge skulle bidra till att knyta samman Hökarängen med Farsta ­vilket i förlängningen skulle leda till ökad trygghet i ­området. Men Miljöpartiet är kritiskt:

– Vi ser ingen anledning till att man ska ta ett oexploaterat grönområde i anspråk för att bygga nytt på. Det finns andra enklare sätt att binda ihop stadsdelarna, exempelvis med bättre gångvägar och belysning, säger oppositionsborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Planområdet strider mot den nuvarande översiktsplanen men är förenlig med den nya översiktsplanen, som dock är överklagad.

Både (MP) och (V) vill att området ska förbli orört och oroas över att det inte visas tillräcklig hänsyn till platsens naturvärden och ursprungliga stadsbyggnadsideal. Och trygghetsargumentet bemöter de med att det inom stadsdelen finns utrymme för förtätning utan att exploatering sker på värdefull naturmark.

– Det finns bättre lämpade och redan planlagda områden att bygga bostäder på, gammal industrimark till exempel. Men man bör inte bygga i grönområden, säger Daniel Helldén.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden var också negativ till byggplanerna och Naturskyddsföreningen ansåg att en ordentlig miljöutredning måste göras innan staden tillåter bebyggelse på naturmark. Men trots kritiken gick beslutet om en detaljplan igenom eftersom Moderaterna anser att socialt positiva konsekvenser kompenserar för ingreppen i naturmarken.

ANNONS
Fakta

Bostadsrätter i flerfamiljshus

De tre husen ska byggas i fyra våningar med garage under två av husen.

Husen är avsedda för bostadsrätter och påminner till utseendet om redan befintlig lamellhusbebyggelse i närheten med hyresrätter.

Stråket längs Pepparvägen mellan de två stadsdelarna är i dag nästan obebyggt.

Källa: STOCKHOLMS KOMMUN