Grönt ljus för omvandling av Slakthusområdet

Slakthusområdet
Den nya tunnelbanestationen kommer att ha två uppgångar i området.
4 000 bostäder, 70 förskoleavdelningar, en skola, restauranger och nöjesliv. Så ska Slakthusområdet förvandlas från industriområde till en levande stadsdel.
Nästa torsdag godkänner stadsbyggnadsnämnden programförslaget för området.

Slakthusområdet ska förvandlas från industriområde till en tät stadsdel med omkring 4 000 bostäder, en stor mängd kontorsarbetsplatser, en ny skola, 70 förskoleavdelningar, handel och ett rikt utbud av restauranger och nöjen. Mitt i har tidigare berättat om planerna och hur staden jobbar på att sälja in Slakthusområdet som en kulturell stadsdel med ett rikt krogliv.

Nästa torsdag, den 2 februari, godkänner stadsbyggnadsnämnden programförslaget för området.

 

Områdets karaktär ska bevaras

I arbetet med att ta fram ett programförslag har frågor om exploaterignsgrad, hushöjder och kvartersutformning varit centrala. Likaså bevarandet av kulturmiljöer inom området och påverkan riksintressena för kulturmiljövården Gamla Enskede och Skogskyrkogården.

Stadsbyggnadskontoret skriver att Slakthusområdet har en unik karaktär och en egen identitet. Den industriella miljön som är byggd för storskalig köttproduktion har visat sig passa en brokig skara småskaliga verksamheter. Den här karaktären ska finnas kvar i det framtida Slakthusområdet. Samtliga byggnader som är blå- eller grönklassade enligt Stadsmuseets klassificering sparas.

Stadsdelen ska vara tät och tydligt urban med gröna inslag som parker och grönskande tak och fasader.

Tre befintliga stråk förlängs genom hela området från Palmfeltsvägen ner till Enskedevägen. Den centrala Hallvägen blir områdets huvudgata flankerad av Rökerigatan och Boskapsvägen. ”Diagonalen”, en bred parkgata, går i öst-västlig riktning genom området. I väster ansluter den till Enskede gård och i öster förlängs den med en gång- och cykelbro över Nynäsvägen till Blåsut.

 

Kan bli ytterligare 400 bostäder längs Enskedevägen

Planförslaget var ute på samråd under början av förra året. Det kom in drygt 100 skrivelser under samrådsperioden med vitt skilda synpunkter som att exploateringsgraden är för låg eller att byggnaderna är för höga. Efter samrådet beslutades att programmet skulle revideras på några punkter; bland annat att ytterligare en fastighet ska rivas och att parkerna blir något större.

Några frågor behöver utredas mer, enligt stadsbyggnadskontoret. Ett exempel är Enskedevägen. En omvandling av Enskedevägen mellan Palmfeltsvägen och Nynäsvägen till stadsgata skulle kunna ge utrymme för 300-400 nya bostäder, skriver förvaltningen.