Hälsofarlig jord vid sju populära badplatser

Vid Malteholmsbadet har för höga värden av bly påträffats.
Vid Malteholmsbadet har för höga värden av bly påträffats.
Stockholms stad har undersökt jorden på badplatser runt om i Stockholm. Nu visar resultaten att sju av dessa har så pass höga halter av ämnen att de kan vara hälsofarliga.

Stockholms stad har beställt en provtagning av kvalitén på stadens badplatser efter att SVT granskade badplatserna runt om i Stockholm sommaren 2015. Stadens provtagning gjordes nu i sommar och resultaten visar att sju populära badplatser var förorenade med bly, arsenik och PCB.

Halterna var högre än de riktvärden staden tagit fram och hälsorisker vid långvarig exponering kan inte uteslutas. Däremot behöver man inte vara alltför orolig om man badat vid platserna eftersom jorden där ämnena hittats är gräsbeväxta och inte särskilt lättillgängliga för badgäster. Det finns heller ingen stöd för att ämnena ska  ha spridits i badvattnet.

Däremot måste fler provtagningar göras och det behövs också en fördjupad riskbedömning.

Just blyföroreningar är vanligare i stadsmiljö och beror bland annat på nedfall av luftburna partiklar från stadens gator. Flera av badplatserna ligger också i områden där markanvändningen förändrats och där marken tidigare använts för exempelvis industrier, jordbruk och båtuppställningsplatser.

Nästa steg är att miljönämnden överlämnar rapporten till berörda förvaltningar.

Fakta

Badplatser med hälsofarlig jord

Här är de badplatser där halter av farliga ämnen överstiger stadens riktvärden.

Hässelby – Lövstabadet (bly/PAH)
Hässelby – Maltehomsbadet (bly)
Hässelby – Kanaanbadet (bly)
Gröndal/Liljeholmen – Trekanten (bly/PAH)
Bromma – Ängbybadet (PCB)
Södermalm – Långholmens strandbad (bly)
Älvsjö – Långsjöbadet (bly)

 

Källa: Stockholms stad