ANNONS

Unicef: Vi granskar inte Haninges arbete som barnrättskommun

Christina Heilborn, chefsjurist på Unicef, och bild från Dalarö fritidsgård tidigare i höst. Fritidsgården stängs efter årsskiftet.
Christina Heilborn, chefsjurist på Unicef, och bild från Dalarö fritidsgård tidigare i höst. Fritidsgården stängs efter årsskiftet.
Vad innebär det att Haninge fått utmärkelsen barnrättskommun?
– Ett krav är att barn och ungdomar är delaktiga i besluten – men vi har inte möjlighet att granska Haninges arbete, säger Christina Heilborn på Unicef.
Haninge stänger samtidigt hälften av fritidsgårdarna utan dialog med ungdomarna.
ANNONS

Diplomeringen av Haninge som en barnrättskommun har ifrågasatts i veckan.

När Mitt i frågar Unicefs chefsjurist Christina Heilborn om deras diplomering av Haninge som en barnrättskommun, säger hon att ett kriterium var att det skulle finnas en ”ambition” hos kommunerna att jobba systematiskt med barnkonventionen.

Det kommer alltid finnas situationer där barnkonventionen inte efterlevs

Christina Heilborn, Unicef

– Vi tittar på en övergripande nivå, att det finns ett systematiskt arbete att få in barnkonventionen i hela kommunens arbete, säger Christina Heilborn.

Men Haninge kommun får diplomet av er precis innan de gör kanske sina största nedskärningar på fritidsgårdarna hittills, utan att barn och unga fått tycka till?

– Det kommer alltid finnas situationer där barnkonventionen inte efterlevs. Vi har haft dialog med Haninge kring några av de här synpunkterna. Det viktiga är att kommunen tar tag i det, att Haninge jobbar med utredningar och konsekvensanalyser kring barnens rättigheter.

Systrarna Saga Bergström Hammarqvist och Lisa Bergström Hammarqvist har besökt Dalarö fritidsgård i flera år, och träffade Mitt i på gården tidigare i höst. "Den här gården betyder så mycket", säger Lisa. Foto: Christian Lärk

Systrarna Saga Bergström Hammarqvist och Lisa Bergström Hammarqvist har besökt Dalarö fritidsgård i flera år, och träffade Mitt i på gården tidigare i höst. Gården är en av fyra som stängs för tonåringar i Haninge. ”Den här gården betyder så mycket”, säger Lisa. Foto: Christian Lärk

Tajmningen för det här diplomet i Haninge måste ju varit sällsynt dålig?

ANNONS

– Vi tycker att Haninge uppfyllt kraven vi haft. Diplomet får de ha i två år. Ett krav är att barn och ungdomar är delaktiga i besluten.

– Det krävs naturligtvis att Haninge tar detta på allvar, men vi har inte möjlighet att granska kommunens arbete, säger Christina Heilborn.

Fakta

Haninge kommun vill öka antalet tjejer på fritidsgårdarna

Fritidsgårdarna som stängs från och med 1 januari: Dalarö fritidsgård och Lyckeygården i Vendelsö. Fritidsgårdarna som stängs från och med år 2021: Fritidsgården på Vendelsömalmsskolan och Tungelsta fritidsgård.

37 procent av tjejerna och 36 procent av killarna i Haninges högstadieskolor vill besöka en fritidsgård varje vecka.

I Haninge nås knappt hälften av ungdomar i högstadiet och gymnasiet av föreningslivet. Resten hänvisas till fritidsgårdarna.

Haninge vill i stället satsa på fritidsgårdarna i de centrala mer socioekonomiskt svagare delarna.

Fritidsgårdarna som blir kvar är Brandbergsgården, Åbygården i Västerhaninge, Jordbros fritidsgård Ung 137, Ekens gård samt Lilleken som riktar sig till unga i Haninge med behov av extra stöd)

Man anser inte att man når tillräckligt med ungdomar. Det anses inte finnas pengar att utveckla dem.

Målet är att öka andelen tjejen, till att närma sig hälften.

Har Haninge agerat rätt kring fritidsgårdarna?

– Jag är inte tillräckligt insatt i de besluten och vill egentligen inte uttala mig om dem. Men rent generellt, är man en barnrättskommun så ska barn vara delaktiga och ha möjlighet att göra sin röst hörd, säger Christina Heilborn.

Vår förhoppning är ju att de beslut som inte är för barnens bästa ska minska i barnrättskommunerna

Christina Heilborn, Unicef

Karlskoga, Degerfors, Enköping och Skellefteå var de andra kommunerna i Unicefs pilotprojekt kring så kallade barnrättskommuner.

Enköping fick aldrig något diplom sedan kommunen saknat resurser, berättar Christina Heilborn.

Haninges budget för fritidsgårdarna stram

– Vår förhoppning är ju att de beslut som inte är för barnens bästa ska minska i barnrättskommunerna. Men diplomeringen ges inte för att kommunen efterlever barnkonventionen fullt ut eller är perfekt, utan för att det finns en avsikt att arbeta systematiskt med att implementera den, säger Christina Heilborn.

Kommunledningens budget för fritidsgårdarna i Haninge de kommande åren har tvingat fram nedskärningarna.

Fritidsgården Lyckebygården i Vendelsö är en av de som stängs i Haninge. Foto: Stefan Källstigen

Fritidsgården Lyckebygården i Vendelsö är en av de som stängs i Haninge. Foto: Mitt i

2,3 miljoner kronor sparar kommunen in på att stänga hälften av fritidsgårdarna för tonåringarna.

När Mitt i får tag på Lotta Gusterman, chef för utveckling och stöd på Haninge kommuns kultur- och fritidsförvaltning, säger hon att det finns en ”stor okunskap” i frågan, att det kom ett sparbeting och hänvisar till utredningen som föranledde nedskärningarna.

Men hon återkommer senare med svar på våra frågor:

Varför lät ni inte barn och unga få uttrycka sina synpunkter innan nedskärningarna?

Utredningens ambition är att hantera besparingen på ett sätt som skapar förutsättningar för verksamhetsutveckling på lång sikt. Utredningens uppdrag var att lägga förslag på vad som skulle avvecklas, inte om en avveckling skulle göras, säger Lotta Gusterman.

Fakta

Barnen ska få uttrycka sin åsikt i alla frågor som berör dem

FN:s konvention, egentligen regler, om barns rättigheter består av 54 artiklar.

Reglerna blir lag nästa år. Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige.

Här är några av huvuddragen i barnkonventionen:

Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

Barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn.

Föräldrarna har det yttersta ansvaret för barnet.

Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det.

Barnet har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld.

Barnet har rätt till gratis grundskoleutbildning.

Barnet har rätt att skyddas mot alla former av sexuella övergrepp.

– Förvaltningen gjorde här bedömningen att det inte var möjligt att ställa frågan till barn och unga om vilken verksamhet som skulle stängas. Hur ska man som ung kunna välja vilken verksamhet som ska stängas och vilken som ska vara kvar?

Fritidsgårdsverksamheten som helhet behöver nå ut till fler ungdomar, och uppnå jämställdhetsmålet för att nå fler ur målgruppen

Lotta Gusterman, Haninge kommun

Även om ni var tvungna att lägga ner verksamhet så hade ni ju möjlighet att fråga ungdomarna om deras synpunkter, de hade ju kanske hållit med er, även om det inte var troligt?

I utredningen har det framkommit att fritidsgårdsverksamheten som helhet behöver nå ut till fler ungdomar, och uppnå jämställdhetsmålet för att nå fler ur målgruppen, säger Lotta Gusterman.

– Förvaltningen ser ett behov av att genomföra en större förändring och inleda en djupgående utvecklingsinsats. För att kunna genomföra det krävs att resurser frigörs.

Barnen får tycka till – efter nedskärningarna

Om att Rädda barnen och Jonas Paulman, mannen bakom ”Barnens träd”, kritiserar Haninges kommuns nedskärningar på fritidsgårdarna, säger Lotta Gusterman:

– Det är förvaltningens avsikt att utvecklingen av fritidsgårdsverksamheten i Haninge kommun ska ske i samråd och dialog med barn och unga. I utvecklingsarbetet ska de som idag besöker våra fritidsgårdar och de som inte kommer till oss liksom Ungdomsrådet ges möjlighet att påverka. Hur vill man att fritidsverksamheten ska se ut?

Lotta Gusterman, kultur och fritid i Haninge kommun. Foto: Camilla Cherry

Lotta Gusterman, kultur och fritid i Haninge kommun. Foto: Camilla Cherry

Just nu pågår, enligt Lotta Gusterman, ett arbete i Haninge kommun med att ta fram en strategi för hur man ska arbeta med barnkonventionen i hela kommunen på samtliga förvaltningar. 

Därför känns det olyckligt att Rädda Barnen väljer att ifrågasätta att vi förtjänar att vara en barnrättskommun

Lotta Gusterman, Haninge kommun

– I Haninge har vi höga ambitioner att både kunna barnkonventionen och följa den. Vi har ett intensivt arbete som engagerar samtliga förvaltningar.

– Därför känns det olyckligt att Rädda Barnen väljer att ifrågasätta att vi förtjänar att vara en barnrättskommun. Om de hade frågat oss hade vi gärna berättat om allt det vi gör, vilka svårigheter vi ser och hur vi vill involvera barn och unga på ett långsiktigt strukturerat sätt i beslut som rör dem, säger Lotta Gusterman.

Fakta

Besöksantal för tre av Haninges fritidsgårdar

Brandbergsgården 2017: 5 951

Brandbergsgården 2018: 5 386

Dalarö fritidsgård 2017: 1 074

Dalarö fritidsgård 2018: 704

Vendelsömalms fritidsgård 2017: 2 939

Vendelsömalms fritidsgård 2018: 2 523

*Lyckebygården i Vendelsö har varit stängd under stora delar av 2019 på grund av problem i lokalerna som gjort personalen sjuk.

Källa: Haninge kommun