Här är stadens framtidsplaner för Spånga

Planerna på att bygga samman Spånga och Rinkeby har funnits länge.
Planerna på att bygga samman Spånga och Rinkeby har funnits länge.
Bromstensstaden
Arkitektbild på en park som ska ligga i Bromstensstaden.
Bromstensgluggen
Här pågår planarbete för uppåt tusen nya lägenheter. Spångadalen är markerat med orange. Bromstensgluggen är markerat med cerise.
Mer grönska kring centrum, stadsboulevarder i Bromsten och en sammankoppling mellan stadsdelen och områden med tunnelbana. Det är stadens visioner för hur Spånga ska utvecklas.

I förslaget till ny översiktsplan vill Stockholms stad bygga bort barriärer mellan stadsdelar, göra om vissa trafikleder till stadsgator och få mer stadskänsla i bostadsområden.
Här är konkreta exempel på hur planen kan komma att förverkligas i Spånga.

Bromsten byggs ihop med Rissne och Rinkeby:

I förra översiktsplanen som kom 2010 ville staden stärka sambandet mellan Spånga och Vällingby, men det är inget som nämns i den nya visionen.

– Det sambandet har tonats ned eftersom utvecklingspotentialen är begränsad längs de gator som kopplar ihop stadsdelarna, flera av dem är täta villagator, säger Fredrik Jensen, områdesstrateg yttre västerort på Stockholms stad.

I stället läggs mer fokus på att stärka kopplingen till Rissne och Sundbyberg. Tanken är att knyta samman pendeltåget och tunnelbanan. Staden planerar just nu mellan 800 och 1 000 lägenheter i Bromstensgluggen mellan Bromsten och Rissne, samt i Spångadalen uppåt Rinkeby. Ambitionen att integrera Spånga med Rinkeby och Tensta fanns även i förra översiktsplanen.

Stadsboulevarder på Bromstensvägen, Spånga kyrkväg och Duvbovägen:

Tre gator i Spånga pekas ut när staden vill göra om stora trafikleder till gator med mer stadskänsla.

– Spånga Kyrkväg är ett viktigt samband mellan Spånga centrum, Tensta och Järvafältet och kan i framtiden utvecklas till ett tydligare stråk genom tätare bebyggelse i Spånga centrum, Bromsten och på vissa platser i Tensta.

Parker kring centrum:

I planen står att tillgängligheten till parker och parkkvaliteter i centrala Spånga kan stärkas.

– Det råder brist på allmänna parker i centrala Spånga, så det är viktigt att värna dem som finns och skapa nya där det går i samband med planering av ny bebyggelse, säger Fredrik Jensen.

Lunda affärsområde kan utvecklas:

– Det handlar om förtätning med lokaler för industri, hantverk, kontor etc. inom den befintliga kvartersstrukturen och eventuellt väster om Bergslagsvägen, säger Fredrik Jensen.

Fakta

Översiktsplanen: vad händer nu?

10 nov-10 jan: Planen går ut på samråd. Stadsbyggnadskontoret åker runt med planen till alla stadsdelar för att ta in synpunkter från allmänheten. Då har allmänheten möjlighet att träffa översiktsplanerare och andra ansvariga för att diskutera planen.

2017: En ny plan presenteras där man tagit hänsyn till synpunkterna.

Tidigt 2018: Översiktsplanen spikas av fullmäktige.

Här presenteras förslaget till ny översiktsplan för allmänheten:

Tensta torg, 10-11 november

Källa: Stockholms stad