Hemtjänst tog betalt innan de var på plats

Årets hemtjänstnota beräknas bli mycket dyrare än Värmdö kommun har budgeterat.

En orsak är att för mycket pengar tros ha betalats ut till den kommunala ­utföraren.

Hemtjänstutförarna får mellan 388 och 554 kronor per utförd timme av kommunen. Pengen varierar beroende på tid på dygnet och i vilket område kunden bor. Hittills i år har kostnaden för insatserna skjutit i höjden.

Enligt den nya budgetprognosen kommer kostnaderna för hemtjänst att dra över årets budget med sex miljoner kronor, vilket skulle innebära att totalkostnaden ökat med elva miljoner kronor jämfört med 2012.

– Den äldre befolkningen ökar hela tiden. Allt fler vill också bo hemma, säger Elisabeth Dingertz (M), ordförande för finansieringsnämnden för äldreomsorgen.

En annan orsak till ökningen kan vara att alla rapporterade hemtjänsttimmar inte har utförts.

– Brister i rapporteringen under årets första månader har sannolikt lett till att en något för hög ersättning utbetalats, säger Monica Fransson, kundvals- och ­finansieringschef för äldreomsorgen.

I april fick hon ett anonymt brev från en anställd på den kommunala utföraren ProVärmdö hemtjänst. Denne berättade att personalen stämplar in sig på fel tider. Genom att logga in hos en kund redan innan den anställda lämnat den förra, har besökstimmarna – och hemtjänstpengen – ökat.

– När vi gick in och tittade i systemet märkte vi att det fanns en hel del felaktigheter, säger Monica Fransson.

Då märktes även ett till problem. Det går inte att få ut rapporter från systemet för att kolla av personalens tider på ett enkelt sätt. Detta har försvårat arbetet med att kartlägga besökstimmarna.

Hemtjänstpengen för årets första kvartal är redan utbetald. Men den kan komma att justeras utifrån kartläggningen, som dock inte beräknas bli exakt.

– Vi får uppskatta antalet timmar, säger Monica Fransson.

Nu har ProVärmdö hemtjänst fått information om hur inloggningssystemet ska användas.

– Jag tror inte att någon gör fel nu, men vi måste ändå stickprovskontrollera.

Kommunen jobbar fortfarande med att åtgärda de tekniska problemen.

Fakta

Särskilda boenden blir billigare än väntat

Delårsrapporten för finansieringsnämnden för äldreomsorg visar ett prognostiserat underskott på 2,9 miljoner kronor för hela nämnden.

Hemtjänsten beräknas dra över sin budget med sex miljoner kronor. Prognosen är dock osäker, i och med att den baseras på den felaktiga timregistreringen.

Kostnaderna för särskilt boende beräknas bli 1,6 miljoner kronor lägre än väntat.

Källa: Värmdö kommun