Nio hemtjänstbolag har sparkats ut sedan 2015

Att hemtjänstbolag kickas ut ur Nacka har flera orsaker, som outbildad personal och fusk
Att hemtjänstbolag kickas ut ur Nacka har flera orsaker, som outbildad personal och fusk
Nio hemtjänstföretag har sparkats ut från Nacka sedan 2015 på grund av olika brister, enligt äldrenämndens protokoll. I några fall har en del av orsaken varit att bolagens ägare inte varit insatta i de lagar och föreskrifter som gäller för hemtjänsten.

Mitt i har gått igenom äldrenämndens sammanträdesprotokoll från 2015 fram till senast tillgängliga protokoll, protokollet från sammanträdet 24 april 2019.

Under perioden har 14 hemtjänstföretag granskats av nämnden. Nio hemtjänstföretag har blivit av med sin auktorisation på grund av olika brister, fem hemtjänstföretag har varnats för brister varav tre företag har varit på tal att avauktorisera men bolagen finns kvar på kommunens hemsida över auktoriserade hemtjänstbolag.

En ofta återkommande motivering bland de företag som blivit av med sin auktorisation är att hemtjänstföretaget inte har kunskaper om gällande lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för att få bedriva hemtjänst.

En annan motivering är att nämnden sedan tidigare påpekat brister, brister som hemtjänstbolaget sedan inte gjort tillräckligt för att rätta till.

I ett fall är en del av motivering att bolaget har försökt att vilseleda kommunen att det uppfyllet auktorisationsvillkoren när bolaget i själva verket inte gör det.

Även brister i hemtjänstpersonalens utbildningsnivå är en återkommande delorsak till avauktorisation.

I ett fall, ett hemtjänstföretag som kastades ut 2015, hade hemtjänstföretaget redovisat personalens tjänstgöringsgrad på ett sätt så att tjänstgöringsgraden i flera fall översteg 100 procents arbetstid för enskilda anställda.

Även obetalda skatter och obetalda socialförsäkringsavgifter har varit delorsaker till att hemtjänstföretag inte längre får bedriva hemtjänst i Nacka.

Fakta

Här är de utsparkade och varnade företagen

Avauktorisation:

26 september 2018: Hemtjänstbolag följer inte gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Kommunen har påpekat kvalitetsbrister sedan 2015 men bolaget har inte åtgärdat bristerna i tillräcklig omfattning.

8 mars 2018: Hemtjänstbolag har inte betalat socialförsäkringsavgifter och skatt. Skulden har överlämnats till kronofogden.

21 februari 2018: Hemtjänstbolag varnades 2016 på grund av allvarliga brister. Bolaget har fortsatt att lämna inkorrekta och vilseledande uppgifter till kommunen vid flera tillfällen.

19 oktober 2016: Hemtjänstbolag har obetalda skatter.

21 september 2016: Hemtjänstbolag har allvarliga och omfattande brister i verksamheten, en del brister har åtgärdats men äldrenämnden bedömer att åtgärderna inte är tillräckliga.

20 april 2016: Hemtjänstbolag har allvarliga brister på en rad områden, ingen av personalen har relevant utbildning, bolaget känner inte till gällande lagar, förordningar och föreskrifter.

18 november 2015: Hemtjänstbolag har brister på en rad områden. Bolaget känner inte till lagar och förordningar  och kan inte garantera att rätt stöd och hjälp.

23 september 2015: Hemtjänstbolag uppfyller inte villkoren för auktorisation. Bristerna är allvarliga och omfattande, bolaget kan inte säkerställa rätt hjälp och stöd.

3 september 2015: Hemtjänstbolaget når inte upp till utbildningskraven. Personal har i flera fall redovisats på ett så att enskilda anställdas tjänstgöringsgrad överstiger 100 procent.

Varnade bolag:

24 april 2019: Enklare vardag. Bolaget ska presentera en åtgärdsplan senast i juni.

27 mars 2019: Hemtjänstbolag

29 mars 2017: Hemtjänstbolaget bryter på flera punkter mot auktoriserade villkoren. Bolaget har försökt vilseleda kommunen att det uppfyller auktorisationsvillkoren. Bolaget har stora brister när det gäller rapporteringen av tid, social dokumentation, personalens utbildningsnivå och rutiner för nyckelhantering.

20 april 2016: Hemtjänstbolag har brister i personalens utbildningsnivå, i ledningen, kvalitetsarbetet, liksom brist i viktiga rutiner och i den sociala dokumentationen.

17 december 2015: Hemtjänstbolag varnades 2015. Bolaget hade inte följt rutiner för redovisning. Bolaget fakturerade även återkommande för fler timmar än beviljad tid.

Källa: Nacka kommun