Hus så slitna att de måste rivas

En stor del av Nackas fastigheter har så stort renoveringsbehov att kommunens ekonomi sätts under press.

I vissa fall är husen också så slitna att riva och bygga nytt är enda lösningen.

Det sätts upp gipsplattor och väggreglar monteras i förskolan Isis. I november ska förskolan vara klar och platschef Peo Vikholm, för TL Bygg, är nöjd med hur långt arbetet kommit.

– Vi hade lite problem med pålningen men sedan har det gått bra. Det är mycket enklare med nyproduktion, det gamla huset gick inte att renovera då det var i väldigt dåligt skick. Det hade säkert kostat mer att renovera, säger han.

Den gamla förskolan fick sättningar som gjorde att det inte längre var försvarbart att renovera. Riva och bygga nytt bedömdes vara lösningen.

– När en större skada inträffar i en fastighet med ett stort underhållsbehov gör vi en analys och bedömning av kostnad för reparation och återställande, mot kostnaden för att riva och ersätta med nyproduktion, säger Jenny Asmundsson, fastighetsdirektör på Nacka kommun.

Närmare 40 procent av Nacka kommuns fastigheter har ett stort underhållsbehov – ett behov som sätter press på kommunens ekonomi.

– Över en period har vi åtgärder identifierade som motsvarar ett planerat underhåll i storleksordningen 100 miljoner kronor per år.

Enligt Jenny Asmundsson är målet att få ner summan till 50 miljoner kronor per år.

– Inriktningen just nu är att dra ned på den totala investeringsvolymen, i enlighet med tidigare direktiv från kommunfullmäktige. Det betyder att investeringar omprövas och skjuts fram i tiden.

Kommunstyrelsens ordförande Erik Langby (M) ser fastighetsbeståndet som en av de största politiska utmaningarna som Nacka står inför.

– Väldigt många av våra lokaler är byggda under de så kallade rekordåren, på 1970-talet. Då byggdes enormt många förskolor och lokaler i Sverige. Det som byggdes under den perioden hade i vissa fall sämre teknisk kvalitet och är helt slut i dag.

För Nacka kommun har det inneburit att investeringsvolymen gått upp till det tredubbla. Detta samtidigt som kommunen genomfört en kostsam renovering av kommunhuset, och har flera dyra infrastrukturprojekt inplanerade, bland annat Kvarnholmsbron.

– Det är en ny erfarenhet att behöva ta beslut om att riva i stället för att renovera. I vanliga fall bygger vi nytt för att möta nya behov men nu måste vi också bygga nytt för att ersätta gamla byggnader.

Vid utgången av 2011 hade Nacka kommun skulder på mer än 1,5 miljard kronor, varav 800 miljoner lånades upp under 2011.

Dessutom har den ökade investeringsvolymen gjort det tydligt att kommunen inte haft tillräckliga rutiner att styra och följa upp investeringar, enligt en revisorsrapport från Ernst & Young.

Rapporten konstaterar också att det framtida behovet av investeringar kommer att öka lånebördan. Det är något som Erik Langby menar att kommunen redan nu tagit hänsyn till.

– Det man måste förstå är att vi måste göra det för att möta behoven vi har. Men vi har också fått bromsa vissa projekt, det höll på att bli lite väl mycket investeringar.

På förskolan Isis i Saltsjöbaden bedömdes sättningarna i huset vara så allvarliga att rivning var det enda alternativet. Platschef Peo Vikholm leder bygget av förskolan.

Fakta

1960-talsbyggen

Nacka äger ungefär 450 fastigheter.

Bokfört värde: 1,2 miljarder kronor.

I huvudsak är det lokaler som rymmer skolor, förskolor, servicehus, kommunal administration och lokaler för idrott.

92 av kommunens 450 fastigheter byggdes på 1970-talet. På 1960-talet byggdes 11 och på 1980-talet 9.

Källa: Nacka kommun