Ingen ny bebyggelse tillåts i naturreservat

I stället för att exploatera naturreservat ska redan befintliga stadskärnor förtätas, som här Barkarby.
I stället för att exploatera naturreservat ska redan befintliga stadskärnor förtätas, som här Barkarby.
Planerna på att bygga i naturreservaten stoppas.

I stället ska befintliga tätorter, främst Jakobsberg och ­Barkarby, förtätas.

Lokaltidningen Mitt i har skrivit om förslaget att bygga i naturreservat vid flera tillfällen. Bland annat har förslag att bygga i Sandudden i Görvälns naturreservat och i naturreservatet på Bolinderberget i Kallhäll förts fram.

Att bygga i reservaten har nu helt avförts, enligt stadsarkitekten i Järfälla kommun, Anders C Eriksson.

I stället föreslår kommunens tjänstemän att Järfälla fortsätter växa i tydliga stadskärnor, främst i Jakobsberg och Barkarby.

– På det sättet händer inget i reservaten, säger Anders C Eriksson.

Han hade annars gärna sett en utbyggnad i Sandudden, med ett nytt färjeläge för färjetrafik på Mälaren och även med bostadsbebyggelse.

Men det är en tanke som nu helt slopats, enligt Eriksson:

– Inget färjeläge, inget innanför gränsen till reservaten, inget på Bolinderberget, sammanfattar han.

När politikerna i kommunstyrelsen den 10 juni antog ett inriktningsbeslut om översiktsplanen, ställde sig även de borgerliga allianspartierna bakom förslaget: Naturreservatens värden ska bevaras och behålla sina nuvarande gränser.

I stället vill Alliansen, i likhet med det nya tjänstemannaförslaget, att Järfälla utvecklas till en sammanhållen kärna med tydlig stadskaraktär med Barkarby och Jakobsberg som kärnor. Även de centrala delarna av Kallhäll ska förtätas. Och ett rekreationsstråk ska skapas längs Mälaren.

Socialdemokraterna avstod från att rösta. Partiet ansåg att det är viktigt med politisk enighet om översiktsplanen, och tyckte att det gjorts för många ändringar i förslaget som inte förankrats politiskt hos oppositionen.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverade sig mot inriktningsbeslutet, på grund av delar i förslaget som partierna inte kunde ställa sig bakom, men de välkomnade att samtliga partier i kommunstyrelsen nu står bakom att naturreservatens gränser ska vara intakta.

Förslaget till översiktsplan ställs ut under hösten. Våren 2014 väntas kommunfullmäktige anta översiktsplanen som sträcker sig fram till 2030.