Inspektöre­r kräver att skolk utreds av skola

Nyheter En elev på en av Upplands-Bros grundskolor har varit frånvarande från undervisningen under denna höst liksom i stort sett hela vårtterminen.

Skolinspektionen har utrett saken och skriver i ett beslut att kommunen måste se till att barnet fullgör sin skolgång.

Skolinspektionen vill att kommunen snarast vidtar åtgärder så att någon form av undervisning kommer till stånd.

En sådan åtgärd kan vara att vårdnadshavarna får betala ett vite om eleven skolkar. Eftersom det under lång tid inte har gått att få eleven till skolan har kommunen börjat att planera för undervisning i hemmet.