Invånare kan tycka till om Bällstaån i nya staden

Nya Barkabystaden.
Nya Barkabystaden.
I samband med att Barkabystaden byggs kommer markavvattningsföretaget Jakobsberg-Viksjö-Veddesta att avvecklas och just nu pågår samråd kring detta.

En detaljplan pågår just nu i Järfälla kommun vad gäller Barkabystaden II. Flera lokaler omfattas av planen som bostäder, utbildningslokaler, kontor och parkmark, enligt kommunens hemsida. Järfälla kommun vill nu öppna upp Bällstaån som rinner genom området och som till vissa delar är kulverterad i dagsläget. För att detta ska bli möjligt behövs vissa åtgärder vidtas. Bland annat sådant som gäller krav på vattenverksamhet och avveckling av markvattenföretag som Jakobsberg- Viksjö- Veddesta och delar av dikesföretaget Viksjö- Jakobsberg- Kalhäll.

I dag inleds samråd kring detta som pågår fram till den 15 augusti 2016. Synpunkter kan lämnas in till kommunstyrelsen via mejl innan den 15 augusti.

Syftet med hela torrläggningsföretaget för cirka hundra år sedan var att på den tiden skapa ytor för jordbruk, något som alltså inte längre är aktuellt. Och istället för att markägare ska påverkas eller ordna med detta åtar sig nu kommunen att sköta underhåll av diken och liknande vattendrag som tidigare togs om hand av markavvattningsföretagen.