Järfällabo krävs på 470 000 kronor

Efter en anonym anmälan började Försäkringskassa en utredning som visade att Järfällabon hade haft full arbetsförmåga sedan maj 2005.

I april 2012 beslutade Försäkringskassan att sjukersättningen till Järfällabon skulle upphöra.

Försäkringskassan skriver att den som arbetar heltid måste anmäla detta till kassan, vilket inte skett i det här fallet.

Järfällabon ifrågasätter i ett yttrande Försäkringskassans slutsats om att dennes arbetsförmåga inte varit nedsatt.

Försäkringskassan har inte tagit hänsyn till yttrandet utan återkräver 469 769 kronor i utbetald sjukersättning, som Järfällabon fått mellan 2005 och 2012.