Järfällas elever bättre än snitt

JÄRFÄLLA Eleverna i årskurs 3 i Järfällas grundskolor klarar sig jämförelsevis bra vid de nationella proven i matematik och svenska.

Det framgår av färsk statistik från Skolverket.

77 procent av eleverna uppnådde kravnivån i samtliga delprov i matematik, 80 procent när det gäller delproven i svenska.

Motsvarande siffror för riket var 72 procent i matematik och 74 procent i svenska.