Järfällas gymnasium slås samman

Mälargymnasiet, NT-gymnasiet och YTC ska slås samman till en gemensam gymnasieskola
Mälargymnasiet, NT-gymnasiet och YTC ska slås samman till en gemensam gymnasieskola
Järfälla kommun slår ihop gymnasieskolorna.

Målet är att ha yrkesförberedande program i Jakobsberg och högskoleförberedande program i Barkarby.

Järfälla kommun har satt nya riktlinjer för hur gymnasieskolorna ska se ut i framtiden. Målet är en mer lockande gymnasieutbildning för att vända det vikande antalet sökande och öka antalet elever i Järfälla.

Den största förändringen är att Mälargymnasiet, NT-gymnasiet och Yrkestekniskt centrum (YTC) slås samman till en gemensam gymnasieskola med de praktiska programmen i Jakobsberg och de teoretiska programmen i det som i dag kallas Barkarby college, men som får ett annat namn i framtiden.

Den nya gymnasieskolan – som inte namngetts än – ska få en gemensam skolledning som ska vara tillsatt senast i juli 2016.

– Vi vill skapa en modern och attraktiv gymnasieskola, som både ska locka elever från Järfälla och andra delar av Stockholm, säger kompetensnämndens ordförande Christian Bengtzelius (S).

Den nya programuppdelningen erbjuds från läsåret 2016/2017, men flytten av de högskoleförberedande programmen sker senare, i samband med färdigställandet av Barkarby college.

De senaste årens vikande antal sökande innebär att kommunen nästa år inte kommer att ha intag till ett flertal program, exempelvis handelsprogrammet, restaurangprogrammet och barn- och fritidsprogrammet.

De program som inte kommer att erbjudas nästa år (se faktaruta) pausade sin intagning redan detta läsår. Nu har kompetensnämnden bestämt att det inte heller blir någon intagning på de programmen nästa år.

Förvaltningen har dock fått i uppdrag att se över möjligheten att starta nya program när årskullarna växer och fler av regionens elever förhoppningsvis väljer att gå gymnasiet i Järfälla.

Fakta

Så här fördelas programmen:

Jakobsberg:

Bygg- och anläggningsprogrammet

El- och energiprogrammet

VVS- och fastighetsprogrammet

Gymnasiesärskolan

Vissa delar av introduktionsprogrammen

Barkarby:

Ekonomiprogrammet

Estetiska programmet inriktning bild

Naturvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet

Teknikprogrammet

Vissa delar av introduktionsprogrammen.

Fotnot: Flytten av programmen till Barkarby sker inte förrän färdigställandet av Barkarby college.

Fakta

Dessa program erbjuds inte i kommunen 2016/2017:

Estetiska programmet, inriktning musik

Handels och administrationsprogrammet

Hotell och turistprogrammet

Restaurang och livsmedelsprogrammet inriktning kök och servering

Barn- och fritidsprogrammet inriktning pedagogiskt arbete

Barn- och fritidsprogrammet inriktning socialt arbete

Järfälla kommun