klagomål på moské avvisades

TENSTA En privatperson överklagade detaljplanen för den planerade moskén vid Krällingegränd. Han har yrkat att överklagandet ska prövas av regeringsrätten och att detaljplanen ska avvisas.

Mark- och miljödomstolen har tagit upp frågan till prövning men avslår överklagandet. Domstolen anser inte att han har rätt att överklaga stadsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen.