ANNONS

Här kommer avgaserna ut från Förbifarten

Kungens kurva
Framtida Kungens kurva, sett söderifrån. Röda kryss markerar frånluftstornens plats.
140 000 bilar varje dygn och någonstans ska avgaserna upp.
Så långt är det till ditt hem.
ANNONS

Om åtta år invigs Förbifart Stockholm. Då ska de 21 kilometrarna, varav 18 kilometer i tunnel, vara klara. 140 000 bilar beräknas åka där varje dygn, år 2035.

– Jag bor nära Förbifarten här i Skärholmen och undrar hur det påverkar luften här, när avgaser släpps ut i närheten, säger en man som hörde av sig till Mitt i, efter vårt reportage nerifrån tunnelbygget.

Mitt i ringde upp Thomas Holmström, miljöansvarig för E4 Förbifart Stockholm, för att få svar. Han berättar att utsläppen från tunnlarna ska ske från fyra frånluftstorn, över tio meter höga och placerade vid tunnelmynningar. Två ska stå i Kungens kurva, ett i Johannelund, nära Hässelby t-banestation, och ett vid Hjulsta trafikplats.

Kungens kurva

Kungens kurva, sett söderifrån när E4 Förbifart Stockholm är klar. Frånluftstornen ska stå vid de röda kryssen.   Illustration: Trafikverket

– Det finns bostäder i närheten av vissa tunnelmynningar, men miljön där kommer ändå inte att bli ohälsosam. Mätare vid mynningarna kommer att reagera när nivåerna av kväveoxider blir för höga. Då sätts starka fläktar i gång som pressar upp utsläppen högt upp i luften så att närmiljön inte påverkas, säger han.

Men några partikelfilter blir det inte, trots att sådana finns. Orsaken är att de är väldigt dyra och, enligt Thomas Holmström, har visat sig vara ineffektiva i Oslo, där de installerats.

ANNONS

– Dessutom blir utsläppen från fordonen renare och renare. När Förbifart Stockholm öppnar 2026 kommer utvecklingen att ha gått längre. Bilarna kommer att ge ifrån sig mycket lägre halter av farliga ämnen och det kommer att finnas fler elbilar, säger han.

Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm i Hjulsta. Ett frånluftstorn ska stå vid det röda krysset.   Illustration: Hans Ekestang/Trafikverket

När det gäller utsläpp som påverkar utemiljön finns högsta tillåtna nivåer lagstadgade i miljöbalkens miljökvalitetsnormer (samma gäller i hela EU).  Där har alltså Trafikverket något handfast att hålla sig till.

Luft pressas ut ur tunneln

När det gäller miljön inne i tunnlarna finns inga miljökvalitetsnormer, men Trafikverket måste förstås ändå se till att luften är så bra som möjligt. I taket installeras därför impulsfläktar som hjälper till att driva ut luften i trafikens riktning. Luften pressas sedan ut vid så kallade luftutbytesstationer (fyra på Lovön och två vid Johannelund), där frisk luft i stället kommer in i tunnlarna.

– Luftutbytesstationerna är över tio meter höga, precis som frånluftstornen och har starka fläktar som pressar luften uppåt. Därför ska närområdet inte drabbas av utsläppen från dem heller, säger Thomas Holmström.

”Håll fönstren stängda”

Hur mycket utsläpp en bilist i tunneln utsätts för beror på flera saker: hur mycket trafik det är för tillfället, hur lång tid bilisten är i tunneln och hur mycket skydd bilkarossen ger.

– Rådet är att ha alla fönster helt stängda  och ha på så lite ventilation som möjligt. Tester visar att väldigt lite partiklar och avgaser kommer in i bilen då. Man kan också stänga av ventilationen helt – då kommer inget in, säger Thomas Holmström.

Fakta

Här är siffrorna på utsläppen

Miljökvalitetsnormen i miljöbalken (kap 5) stadgar att dygnsmedelvärdet för utsläpp av kvävedioxid inte får överskrida 60 mikrogram per kubikmeter luft.

Dygnsmedelvärdet för utsläpp av  PM-10-partiklar får inte överskrida  50 mikrogram/kubikmeter.

Beräkningar visar att Förbifart Stockholm underskrider dessa normer vid tunnelmynningarna, med hjälp av frånluftstornen.

Kungens kurva

Vid Kungens Kurva beräknas dygnsmedelhalten av kvävedioxid bli ca 5 mikrogram högre per kubikmeter och PM-10-halten ca 10 mikrogram högre per kubikmeter med Förbifart Stockholm, jämfört med om Förbifarten inte byggs (beroende på hur mycket frånluftstornet används).

Med Förbifarten beräknas halterna landa på ca 30 mikrogram/m3 för kvävedioxid och ca 40 mikrogram/m3 för partiklarna vid närliggande bostäder.

Hjulsta

I Hjulsta beräknas dygnsmedelhalten av kvävedioxid bli 1–4 mikrogram högre per kubikmeter och PM-10-halten 2–5 mikrogram högre per kubikmeter med Förbifart Stockholm, jämfört med om Förbifarten inte byggs (beroende på hur mycket frånluftstornet används).

Med Förbifarten beräknas halterna landa på 25–29 mikrogram/m3 för kvävedioxid och 29–32 mikrogram/m3 för PM-10-partiklar vid närliggande bostäder.

Johannelund

Vid närliggande bostäder vid Johannelund (öster om Bergslagsvägen) beräknas dygnsmedelhalten av kvävedioxid bli cirka 1 mikrogram högre per kubikmeter och PM-10-halten 1–2 mikrogram högre per kubikmeter med Förbifart Stockholm jämfört med om inte Förbifarten byggs (beroende på hur mycket frånluftstornet används).

Med Förbifarten beräknas halterna landa på 12–13 mikrogram/m3 för kvävedioxid och 25–26 mikrogram/m3 för PM-10-partiklar

Kommunen följer upp

Kommunerna har ansvaret för att följa upp att miljökvalitetsnormerna inte överskrids. Om överskridanden sker ska ett åtgärdsprogram tas fram, ett arbete som leds av länsstyrelsen. Trafikverket ska göra egna mätningar och beräkningar för att följa upp Förbifart Stockholms miljöpåverkan.

Källa: Trafikverket