Kommunen anklagas för att ha förstört fornminne

Så här ser grillplatsen i Rösjöskogen ut som nu har anmälts av läns­styrelsen.
Så här ser grillplatsen i Rösjöskogen ut som nu har anmälts av läns­styrelsen.
I vintras gjorde kommunen i ordning stigar och grillplatser i det nya naturreservatet vid Rösjön.

Nu anmäls kommunen av länsstyrelsen för att ha förstört fornminnen i området.

I början av juni anmäldes Sollentuna kommun till länsstyrelsen i Stockholm av en privatperson. Kommunen påstods ha skadat fornlämningar i form av så kallade stensträngar från äldre järnålder och två gravar när en gång- och cykelväg anlades i det nybildade naturreservatet i Rösjöskogen.

Efter en egen inspektion av området har länsstyrelsen beslutat att anmäla Sollentuna kommun till åklagarmyndigheten för att ha brutit mot lagen om kulturminnen.

I anmälan skriver länsstyrelsen att kommunen har anlagt gång- och cykelvägar genom att ha grävt och forslat bort jord genom flera fornlämningar.

Kommunen anklagas också för att ha anlagt en grillplats på en fornlämning.

Men kommunen har en annan syn på hur stor påverkan ingreppet har haft i landskapet. Det rör sig till exempel inte om en nyanlagd gång- och cykelväg – vid en sådan grävs vägen ur, nya diken anläggs och markduk läggs för att hindra växter från att tränga fram.

Kommunen medger att de har grävt på en begränsad yta för att ansluta stigen till det befintliga elljusspåret.

– Vi har förstärkt en befintlig stig. Vi har lagt ett tunt lager grus för att förstärka naturstigen så att man ska kunna ta sig fram med en barnvagn, rullator eller rullstol, säger Rikard Dahlén, naturvårdschef på kommunen.

Han påpekar att kommunen vid större projekt har tät kontakt med länsstyrelsen och bedriver en aktiv fornminnesvård. I Rösjöskogens fall gjordes bedömningen att några fornminnen inte skulle påverkas.

Även grillplatsen har anlagts på samma sätt: Kommunen har lagt på grus på marken för att göra den jämn och stabil, men inte grävt.

– Efter ett eller två år har det trillat ner barr och löv på marken, växterna kan tränga igenom gruset. Då kommer det inte att vara ett synligt grusspår i skogen, utan bara en mer lättpromenerad stig, säger Rikard Dahlén.

Det är nu upp till en åklagare att bestämma om fallet ska drivas vidare.

Fakta

Nyupptäckta fynd skyddas

En fornlämning får aldrig rubbas, tas bort, grävas ut eller täckas över. Allt sådant kräver tillstånd från länsstyrelsen.

Fornlämningar som upptäcks skyddas automatiskt.

Det innebär att den som upptäckter lämningar, vid exempelvis ett bygge, är skyldig att anmäla detta till länsstyrelsen.

Källa: ­läns­styrelsen