Kommunen sågas av sina revisorer

Kommunen får skarp kritik när det gäller kontrollen av bisysslor och arvoden.

Revisorerna delar ut lägsta betyg då bristerna har påpekats tidigare, men trots det inte åtgärdats.

Bisysslor får inte inkräkta eller konkurrera med arbetsuppgifterna. När det gäller arvoden har dubbel utbetalning förekommit.

I Danderyd saknas en tillräcklig intern kontroll av anställdas bisysslor och arvoden till förtroendevalda. Det uppges i en revisionsrapport som är en uppföljning av en tidigare granskning.

Kommunen har alltså inte åtgärdat vad kommunens revisorer tidigare krävt.

”Mot bakgrund av att vi ­tidigare betonat vikten av att åtgärder måste vidtas, både skyndsamt och med kraft, för att förstärka den interna kontrollen, finner vi det anmärkningsvärt att det fortfarande finns brister”, framhåller kommunens revisorer i ett brev till kommunstyrelsen.

Kontrollen i de rutiner som granskats är inte tillräcklig, vilket är det lägsta betyg som finns i den betygsskala som används, påpekar revisorerna i brevet.

Revisorerna krävde ett skriftligt svar från kommunstyrelsen senast den 30 januari.

Olle Reichenberg (M), ordförande i kommunstyrelsen, menar att kritiken är befogad.

– Vi ska åtgärda för att komma till rätta med bristerna. På de nyanställdas anställningsbevis ska det finnas en ruta de kan kryssa i där det står att de tagit del av de regler som gäller för bisysslor. Även i utvecklingssamtal ska vi ta upp frågan. När det gäller arvoden till förtroendevalda handlar det om att reglementet är otydligt och behöver förtydligas för de handläggare som är berörda.

Fynd från utgrävningar visades Anställd hos Roslagsvatten misstänks för olagliga utsläpp

Stockholm Stenåldersutgrävningen vid Topp-85 i Tyresta­området har daterats till runt 8 000 år före Kristus och kallas Topp-85 eftersom den ligger 85 meter över havsytan.

Fynd från stenåldersboplatser i Ösmo och vid Arlanda stad, samt en bytomt från vikingatiden i Hjulsta hörde också till den presentation som länsstyrelsen i Stockholm arrangerade i dag tisdag.

ÖSTERÅKER Under minst tre års tid, 2010 – 2012, har kommunala Roslagsvatten släppt ut mer övergödande kväve och ammoniumkväve än tillåtet. Anledningen tros vara att en anställd vilselett både bolaget och myndigheterna om utsläppen.

– Vi ser mycket allvarligt på det som har inträffat. Vi kan inte utesluta att det skett ett brott mot miljöbalken, säger Mikael Medelberg, vd för Roslagsvatten AB. Den anställde har tagits ur tjänst och en förundersökning om brott har inletts.