Kommunen säger nej till slamlager

Planerna på ett slamlager norr om Bro väcker motstånd lokalt. Upplands-Bro kommun tycker att området är tillräckligt belastat som det är.

– Vi har redan Högbytorps avfallsanläggning och Jehanders bergkross här. Det innebär problem för djur och natur om området också ska inhysa ett slamlager, säger Lars Brofalk (C), ordförande i bygg- och miljönämnden.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat om det slamlager som Käppalaförbundet vill anlägga på mark i närheten av Näshagen, inte långt från Lejondalssjön.

Avloppsslammet är en restprodukt från Käppalaverket på Lidingö, ett verk som renar avloppsvatten åt elva kommuner, däribland Upplands-Bro.

Käppalaförbundet har ansökt om att få mellanlagra 25 000 ton slam per år på mark som tillhör Håbo Häradsallmänning.

Slammet läggs i betongschakt som täcks över med plast för att förhindra lukt. Men när slammet lastas av och på finns det risk att det luktar. Dagvatten från anläggningen ska samlas upp i en brunn och en uppsamlingsdamm som sedan läcker ut i naturen. Lakvatten ska samlas upp i en sluten damm och transporteras därifrån.

Men bygg- och miljönämnden anser det inte vara tillräckligt utrett hur till exempel dag- och lakvattnet påverkar naturen i närheten.

Anläggningen kan hamna runt 700 meter från närmaste hus. Det finns många som har fritidshus i området och vissa bor där året runt.

Näshagen-Långvretens samhällighetsförening tycker i likhet med kommunen att det vore fel att förlägga anläggningen här.

– Det känns skönt att kommunen jobbar mot samma mål som vi, säger föreningsmedlemmen Birgitta Fröberg.

Det är länsstyrelsens miljöprövningsdelegation som ger ett eventuellt tillstånd till anläggningen. Beslutet kan överklagas till miljödomstolen.