Min lokala hjälte

”Kommunkollen” 22 augusti: Ingen familjecentral i Vega, nya bostäder på gång och så har ett pris delats ut

Fler bostäder på gång i Handen och Västerhaninge, ingen familjecentral i Vega – och så har Haninges miljöpris delats ut.

Här är "Kommunkollen" 22 augusti.

Svenska med baby kan utökas i Haninge

Tidigare i år inleddes ”Svenska med baby”-verksamhet på Jordbro öppna förskola, där deltagarna träffas en gång i veckan.

Verksamheten är ideell där föräldrar och barn från olika bostadsområden och med olika ursprung deltar. Syftet är att skapa kontakter mellan personer som talar svenska och personer som vill lära sig svenska. Verksamheten diskuterar nu med familjecentralen i Brandbergen om en etablering även där. Även på biblioteken i Haninge kan det bli aktuellt med verksamheten.

Michael Fridebäck (M) lade 2015 en motion där han föreslog Haninges utbildningsförvaltning börja jobba för att fler nyanlända i Haninge skulle börja delta i Svenska med baby. Sedan dess har alltså verksamhet startat upp i Jordbro. Verksamheten finns på ett tiotal platser i länet i dag.

Ingen barnhälsovård eller familjecentral i Vega

Vega växer mest av kommundelarna i Haninge, man varken någon familjecentral eller barnhälsovård är aktuell.

Det beskedet kommer socialnämnden med sedan Marie Litholm (KD) föreslagit att en familjecentral borde utredas i kommundelen.

Mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst i Vega skulle tidigt kunna upptäcka familjer och barn i behov av särskilt stöd, menar KD-politikern. Men kommunstyrelseförvaltningen avslår motionen, sedan socialnämnden menar att behovet av familjecentral saknas och att landstinget dessutom inte har några planer på att öppna barnhälsovård i Vega.

Ny förskola i Västerhaninge – återvinningsstation kan flyttas

Kommunfullmäktige har nu antagit detaljplanen för den nya förskola med åtta avdelningar som planeras i Västerhaninge. Platsen är mellan Norrskogsvägens fastigheter i väster, Ringvägen i öster och Hanvedsskogen i norr.

Även parkering och förskolegård ska byggas, men det framgår att en stor del av naturmarken bevaras trots byggnationen.

Detaljplanen möjliggör även att återvinningsstationen i området kan flyttas.

Klart: Fritidsledare, undersköterskor och vårdbiträden får heltid

Haninge kommun inför möjlighet för alla sina fritidsledare, stödassistenter, undersköterskor och vårdbiträden att få arbeta heltid.

Detta har kommunstyrelseförvaltningen beslutat.

Kostnaden för införandet uppgår till en bruttokostnad om 6,5 miljoner kronor per år, men väntas leda till ett mindre nyttjande av timavlönade, samt mindre övertid och mertid. Införandet sker under andra halvan av 2017.

Även andra yrkesgrupper kan få erbjudandet framöver. Frågan ska utredas.

Thomas har lockat turister till Utö – hyllas nu med miljöpriset för 2016

Thomas Hjelm har tilldelats Haninge kommuns miljöpris för 2016.

Han ligger bakom den anlagda våtmarken invid Södra fladen på Utö.

Våtmarken minskar utsläppet av kväve och fosfor till den övergödda floden och skapar samtidigt ett reproduktionsområde för gäddan och aborren. Området har även blivit en attraktiv fågellokal och våtmarken har bidragit positivt till turistnäringen på Utö, menar kommunen.

”Thomas har lagt ner otaliga ideella timmar på att planera, driva och sköta vårmarken och arbetet fortsätter med nya idéer för hur våtmarken kan utvecklas vidare”, motiverar kommunen.

Åtta kandidater var nominerade.

Ett steg närmare bostäder i Västerhaninge centrum

Stadsbyggnadsnämnden har nu fått i uppdrag att arbeta fram ett planprogram för Västerhaninge centrum.

Syftet är att utreda möjligheterna till förtätning av verksamheter och bostäder. Mitt i Haninge har tidigare berättat att kommunen hoppats på mellan 100-300 nya bostäder runt centrum. Just nu pågår ett detaljplanearbete för området vid Klockargården, där även Åbygården och Åby lada finns, vilket Mitt i berättat om förut.

Fler bostäder på gång längs Vallavägen

Nya bostäder är på gång i Handen, kan Mitt i nu berätta.

Ytan mellan bostadsrättsföreningarna norr om Vallavägen och de enskilda fastigheterna söder om Vallavägen bör enligt kommunen bebyggas med bostäder. Kommunen äger all mark i planområdet, men huvuddelen är i dag upplåten till de två gemensamhetsanläggningarna på södra sidan om Vallavägen. Investeringar i kommunal infrastruktur krävs dock innan bostäderna kan bli inflyttade.

Kommunstyrelsen ger nu i uppdrag åt stadsbyggnadsnämnden att arbeta fram en detaljplan för bostäderna. Platsen är på södra sidan om Vallavägen, inom fastigheten ”Slätmossen 1:60 m fl”.

Snabbspårsutbildningar för nyanlända drar igång

Nu under augusti drar snabbspårsutbildningar, som kombinerar SFI med yrkesutbildningar, igång för nyanlända i Fredrikgymnasiets nuvarande lokaler. Kommunen vill framöver ytterligare vidga bredden av yrkesområden inom snabbspårsutbildningarna. Under året har antalet nyanlända elever med begränsad skolbakgrund varit fortsatt högt i Haninge, enligt utbildningsförvaltningen.