ANNONS

Kritik mot detaljplan för Stockholmshus

Stockholmshus av den här typen kan det bli längs Växthusvägen i Hässelby villastad.
Så här kan de nya Stockholmshusen se ut.
Tre Stockholmshus med 90 lägenheter ska byggas i Bandhagen.
Stadsdelen är kritisk till att biltrafiken leds genom gårdarna. Dessutom påpekar man att det kommer att behövas förskolor.
ANNONS

Mitt i söderort har tidigare skrivit om att staden planerar att bygga tre så kallade Stockholmshus i Bandhagen. Det handlar om bostäder som produceras snabbare och får lägre hyror. Totalt handlar det om 90 lägenheter söder om korsningen mellan Grycksbovägen och Örbyleden. Det kommer att bli tre lamellhus med parkering.

Detaljplanen är nu ute på remissrunda. Stadsdelsförvaltningen är positiv till att man bygger hyresrätter i bra lägen, men är kritisk på flera punkter:

✓ Tveksamma till parkeringslösningen. Bilarna måste åka igenom gårdarna mellan husen för att komma till parkeringsplatsen.
✓ I barnkonsekvensanalysen står det att bebyggelsen skapar en trygg gårdsmiljö. Om trafiksäkerhet innefattas i begreppet trygg ställer sig förvaltningen skeptisk till det påståendet eftersom parkeringslösningen medför biltrafik på gården mellan Trollesundsvägen och parkeringsplatsen.
✓ Gång och cykelstråk kommer att dras om. Förvaltningen förutsätter att man under byggskedet beaktar cyklisters möjligheter att färdas ut med sträckan som är utpekad som ett huvudstråk. En tydlig, trafiksäker alternativ dragning bör finnas under byggskedet.
✓ Från planunderlaget framgår det inte tydligt hur den nya dragningen av cykelbanan kommer korsa Grycksbovägen. Förvaltningen efterfrågar att detta förtydligas.
✓ Förvaltningen påpekar också att det kommer att finnas ett ökat behov av förskoleplatser. Och det går inte att inhysa förskolor i Stockholmshusen. Förvaltningen vill lyfta frågan inför kommande planeringsarbeten.