Kulturbyggnader räddade – tills vidare

En enig miljö- och stadsbyggnadsnämnd beslutade i onsdags om att ta fram en ny detaljplan för Järla sjö.
Det innebär att de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i området tills vidare inte får rivas eller förvanskas.

I onsdags beslutade politikerna beslutade i miljö- och stadsbyggnadsnämnden om att en ny detaljplan ska tas fram för Järla sjö.

Kulturhistorisk miljö i Järla kan skyddas

Det innebär att de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i området tills vidare inte får rivas eller förvanskas.

– En enig nämnd beslutade om att upprätta en ny detaljplan, säger Johan Krogh (C), ledamot i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Tidigare gjuteri

Byggnaderna är dels byggnaden där ett gjuteri tidigare inrymts och där Stalands möbler har lokaler i dag, dels en byggnaden där pumpprovningen haft verksamhet.

Den gällande detaljplanen har visat sig inte ge tillräckligt skydd av de kulturhistoriska byggnaderna i Järla sjö, trots att det fanns en tydligt uttalad ambition att bevara äldre industribebyggelse när detaljplanen togs fram.

Tidigare industriområde

Det aktuella området är ett tidigare industriområdet med bebyggelse från olika tidsepoker och pekas i kommunens kulturmiljöprogram ut som en särskilt värdefull kulturmiljö.

Om företaget som har bygglov i området, och som vill bygga om en del av byggnaderna till bostäder, väljer att gå vidare med sina byggplaner får detta prövas av domstol, mark- och miljödomstolen.