Kulturhistorisk miljö i Järla kan skyddas

Den här veckan väntas politikerna besluta om rivningsförbud och skyddsbestämmelser på några kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Järla sjö.

Det handlar om byggnader som inte har rivningsförbud i dag.

Dels byggnaden där ett gjuteri tidigare inrymts och där Stalands möbler har lokaler i dag, dels en byggnaden där pumpprovningen haft verksamhet.

M-förslag

Det är moderatgruppen i miljö- och stadsbyggnadsnämnden som i ett politikerinitiativ lägger förslagen om att skydda byggnaderna och omgivande miljö.

Moderaterna vill även se över byggrätter i området för att behålla den torgmiljö som finns i dag.

Inte tillräckligt skydd

Den gällande detaljplanen har visat sig inte ge tillräckligt skydd av de kulturhistoriska byggnaderna i Järla sjö, trots att det fanns en tydligt uttalad ambition att bevara äldre industribebyggelse när detaljplanen togs fram.

Det aktuella området är ett tidigare industriområdet med bebyggelse från olika tidsepoker och pekas i kommunens kulturmiljöprogram ut som en särskilt värdefull kulturmiljö.

Tidigare rivningshotat

Pumphuset i Järla sjö har tidigare varit rivningshotat men i augusti sa politikerna nej till ett rivningslov för byggnaden.

Kommunens tjänstemän har tillstyrkt att byggnaderna får skydds- och varsamhetsbestämmelser samt rivningsförbud.

Politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämnden väntas ta ett beslut om byggnaderna nu på onsdag.