Kvinnolönerna släpar fortfarande efter

I tio år har Värmdö kommun jobbat med att öka jämställdheten bland sina anställda.

Trots det har kvinnorna fortfarande lägre lön, högre sjukfrånvaro och sämre möjligheter att bli chefer.

Kvinnorna i den kommunala sektorn får mindre pengar i plånboken på grund av kön. Det står klart när Värmdö kommun uppdaterar sin jämställdhetsplan.

Sedan 2005 har kommunen haft en jämställdhetsplan, något som krävs enligt lag – men fortfarande finns mycket kvar att jobba med.

Enligt kommunens egen lönekartläggning ligger kvinnornas medellön 1 174 kronor lägre än männens. Att de flesta av de nära 78 procent kvinnliga anställda jobbar inom traditionellt kvinnodominerande yrken som vård och omsorg är en av förklaringarna.

– Det är ofta väldigt stor kvinnodominans inom vissa yrken, så som för sjuksköterskor. Det påverkar lönenivån och utgör en förklaring till löneskillnader mellan kvinnor och män, det vet vi. Men det är viktigt för en arbetsgivare att ta reda på varför och vad man kan göra åt det, säger Johanna Kumlin på DO, myndigheten som ser till att varje arbetsplats med fler än 25 anställda har en plan för sitt jämställdhetsarbete.

Men samtidigt som kvinnorna dominerar i antal på sina arbetsplatser är det männen som sitter på chefspositioner. Andelen kvinnliga chefer i förhållande till totalt anställda kvinnor är lägre än andelen manliga chefer av totalt anställda män.

– Män har oftare chefspositioner och framförallt positioner med högre lön. Sättet att rekrytera spelar roll här. Det är ju inte alltid så att kommunerna rekryterar chefer internt utan de kanske rekryterar externt och då kan rekryteringen återspegla den mansdominans som finns i den yrkesgrupp som de rekryterar ifrån. Men oavsett om de rekryterar internt eller externt så finns det en risk att det oftare rekryteras manliga chefer, då det finns föreställningar om att män oftare innehar de chefsegenskaper som anses som bra, säger Johanna Kumlin.

Även när det gäller hälsan hamnar kvinnorna i bakvattnen. Medan männens sjukfrånvaro legat stabilt de senaste åren har kvinnornas sjukfrånvaro ökat med tre procent sedan 2009.

– Det handlar mycket om det dubbla ansvaret, att kvinnor trots allt fortfarande tar mer ansvar för familjelivet och samtidigt jobbar lika eller nästan lika mycket som männen. Totalt sett blir det en arbetsbörda som ligger för högt, säger Johanna Kumlin.