Min lokala hjälte

Länsstyrelsen avslår överklagan mot HVB-hem i Västerhaninge

Socialtjänsten i Haninge ska spara 15 miljoner kronor.
Länsstyrelsen har avslagit en grannes överklagan mot ett nytt, planerat HVB-hem för ensamkommande i Västerhaninge. Grannen hävdar att verksamheten strider mot den gällande detaljplanen som är avsedd för bostadsändamål och inte vård, men länsstyrelsen menar att just boende kommer vara HVB-hemmets huvudsyfte och inte vård.

”Utifrån den beskrivning som getts av verksamheten bedömer Länsstyrelsen att boendet, även mot bakgrund av att det avser en yrkesmässig verksamhet, inte kan anses ge upphov till större omgivningspåverkan än den som är bedömd och accepterad i aktuell detaljplan. Någon vård avses såvitt framgår av handlingarna inte att bedrivas. Boendet får därmed anses vara förenligt med detaljplanens bestämmelse om markens användning”, motiverar länsstyrelsens länsassessor beslutet, som dock kan överklagas.

Det blivande HVB-hemmet i Västerhaninge är ett enbostadshus. Boendet ska vara bemannat dygnet runt och ta emot maximalt nio personer. Målgruppen är ensamkommande i åldern 15-21 år, och personalstyrkan ska vara minst nio till antalet.

”Ett HVB-hem är ett hem inom ramen för socialtjänsten som tar emot enskilda för vård och behandling i förening med boende. En samlad bedömning måste därför göras i varje enskilt fall av verksamhetens art och omfattning av den omgivningspåverkan som verksamheten medför för att bedöma om verksamheten ger upphov till en omgivningspåverkan som går utöver den som är bedömd och accepterad i en detaljplan”, skriver länsassessorn.

Grannen, ett hushåll på två personer, menade även i sitt överklagande att kommunen inte hade delgett dem relevant information eller lämnat ut hela bygglovsansökan, utan att man själva fått jaga information och fått olika uppgifter.

I Haninge har frågan om HVB-hem i planlagda bostadsområden blivit politiskt laddad. Moderaterna har i plan- och byggutskottet under året motsatt sig en rad bygglov för just HVB-hem, just för att man ansett att detta innebär förändrade användningsområden inom planbestämmelserna som grannar kan uppfatta som olägenheter.

Men utskottets ordförande Göran Svensson (S), vars linje länsstyrelsen nu går på i Västerhaninge-fallet, sade i maj efter att man gett sex bygglov på kort tid att man faktiskt inte ändrar någon användning, eftersom ett HVB-hems huvudsakliga syfte är just boende.

Sedan dess har även ett HVB-hem i Vendelsö fått bygglov.

– Vi kan ta hänsyn till grannars synpunkter om dessa är relevanta för bedömningen enligt plan- och bygglagen. Att som granne bara vara allmänt emot HVB-hem räcker inte, sade han då.

Inför sommaren hade Haninge kommun ansvar för cirka 240 ensamkommande barn. Av dem befann sig det stora flertalet utanför kommunens gränser, cirka 15 procent till och med utanför länsgränsen.