Länsstyrelsen stoppar kommunens dagisbygge

Vitsippan, Vaxholm
Det har gått troll i bygget på Vitsippan i Vaxholm.
Först bröt Vaxholms stad mot sitt eget bygglov och började bygga för tidigt. Nu stoppas bygget igen, av Länsstyrelsen – för att själva bygglovet kan vara felaktigt.

Länsstyrelsen beslutade idag (18/3) att frysa dagisbygget på tomten Vitsippan i korsningen Eriksövägen/Blynäsvägen i Vaxholm.

Beslutet om så kallad inhibition fattades efter att grannar överklagat bygglovet för ändrade marknivåeer och en stödmur på tomten.

Markerad som park i stadsplanen

Enligt länsstyrelsen kan kommunens bygglov vara felaktigt då grannarna inte tillfrågades innan. Marken är dessutom markerad som park på kommunens stadsplan från 1983.

Vitsippan

På stadsplanen från 1983 är marken man tänkt bebygga grönmarkerad – som park.

”Inhibition bör endast meddelas om det finns skäl att anta att beslutet är felaktigt och om inhibition är ägnad att förhindra att ett allmänt eller enskilt intresse åsamkas beaktansvärd skada” skriver länsstyrelsen och fortsätter:

”Av handlingarna i ärendet framgår att det tidigare beviljats ett tidsbegränsat bygglov för förskolepaviljonger på fastigheten och att de nu sökta åtgärderna har ett direkt samband med den planstridiga åtgärden.

Det finns skäl att anta att beslutet om bygglov (…) på platsen är felaktigt

Länsstyrelsen

Med hänsyn till detaljplanens bestämmelse PARK och det krav på grannehörande som framgår av 9 kap. 25 § PBL (plan och bygglagen, reds anm) bedömer länsstyrelsen att det finns skäl att anta att beslutet om bygglov med stöd av 9 kap. 30 § PBL för en stödmur på platsen är felaktigt”.

Kommunen bröt mot sitt eget bygglov

I början av mars kunde Mitt i berätta att kommunen brutit mot sitt eget bygglov när man börjat bygga på tomten flera veckor för tidigt. Nu är man alltså tvungen att på nytt avbryta arbetet, i väntan på att länsstyrelsen fattar slutligt beslut om det överklagade bygglovet.

Bygget av tillfälliga förskolepaviljoner på Vitsippan är av betydelse för den planerade rivningen av Norrbergsskolan och förskolorna Lillstugan och Lägerhöjden.