Lidingöelevs skolsituation anmäld

Lidingö Skolinspektionen har fått ytterligare en anmälan gällande kränkande behandling på en skola i Lidingö.

Anmälan kom in före jul och gäller en grundskoleelev.

I anmälan står också att eleven inte fått det särskilda stöd som eleven behöver.

Lidingö kommun har nu ombetts komma med ett yttrande till Skolinspektionen, där man bland annat ska redogöra för när skolans personal fick kännedom om elevens problem på skolan.