Majoriteten tvekar om bostäder vid Västerled

Många har skickat in protester till staden mot planerna att bygga 200–300 bostäder från Nyängsparken i öst till Orrspelsvägen i väst.
Många har skickat in protester till staden mot planerna att bygga 200–300 bostäder från Nyängsparken i öst till Orrspelsvägen i väst.
Beslutet om att börja planera för bostäder söder om Västerled har skjutits upp.

– Vi är kritiska till projektet. Det har med naturvärden, rekreativa och kulturhistoriska skäl att göra, säger Cecilia Obermüller (MP), ledamot i stadsbyggnadsnämnden.

I går behandlade stadsbyggnadsnämnden ett ärende om att bygga 200–300 lägenheter längs Västerled från Nyängsparken i öst och Orrspelsvägen i väst.

Här har byggbolagen Svenska Bostäder, Folkhem Trä AB och Skolfastigheter i Stockholm AB fått en markanvisning för att bygga. Staden vill bygga en mix med hälften bostadsrätter och hälften hyresrätter samt ge plats för kommersiella lokaler och ett par förskolor, vilket Mitt i Bromma tidigare berättat om.

Stadsbyggnadsnämnden bordlade ärendet, vilket betyder att beslutet skjuts upp till nästa möte.

– Vi är kritiska till projektet. Det har med naturvärden, rekreativa och kulturhistoriska skäl att göra, säger Cecilia Obermüller (MP), ledamot i stadsbyggnadsnämnden.

Ungefär 90 skrivelser har skickats in till stadsbyggnadskontoret med anledning av förslaget och de flesta är kritiska. En grupp som engagerat sig i frågan är Föreningen Värna Västerledsskogen, som anser att det är fel att bygga på promenadstråk genom skogen och att trädgårdsstadens karaktär försvinner om flervåningshus byggs tätt inpå villor.

Den borgerliga alliansen tog ställning mot projektet. Björn Ljung (L) är gruppledare i stadsbyggnadsnämnden.

– Det finns redan ett projekt om att bygga på två ställen på andra sidan av Västerled. Det tog lång tid att driva igenom det ärendet och vi tycker inte att det är sjyst att gå fram med nya planer här. I ett område som är planerat och bebyggt sedan tidigare så måste man vara mer varsam, säger han.

I förslaget för de 200–300 bostäderna anger stadsbyggnadskontoret tre strategier som ska ligga till grund för planarbetet längs Västerled. Dessa handlar om att naturen fortfarande ska vara framträdande i området, att arkitekturen ska hålla hög kvalitet och att gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras i gaturummet. Folkhem Trä AB föreslog i en skiss tidigare i år 3- till 4-våningshus längs Västerled.

Stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S) medger att platsen är känslig.

– Vi är inte klara med vårt ställningstagande. Det är ett svårt ärende med en del känsliga avvägningar, säger han.

Är det den starka opinionen från grannar som får er att tveka?

– Var man än bygger i staden är det folk som har synpunkter på förändringar i sin närmiljö. Det här är en svår plats. På en del ställen hamnar husen väldigt nära befintliga hus. Vi måste reseonera om hur vi ska gå vidare, säger han

Vid samma möte röstade stadsbyggnadsnämnden ja till en detaljplan för 120 lägenheter i två andra områden vid Västerled. Det rör sig om åtta bostadshus väster om korsningen Västerled-Nyängsvägen samt mellan Västerled och Koltrastvägen. Här ska företagen Byggnads AB Abacus och Viktor Hanson Fastigheter AB bygga sammanlagt 120 bostadsrätter. Även detta projekt har väckt protester, vilket Mitt i Bromma har skrivit om.