Min lokala hjälte

Malmvägen kan få en egen livlig boulevard

Kan Malmvägen konkurrera med Champs-Élysées i Paris?
Kan Malmvägen konkurrera med Champs-Élysées i Paris?
Miljonprogramskänslan runt Malmvägen och gamla mässområdet ska bort.

– Vi vill se mer blommor i betongen, säger Thomas Ardenfors om planerna för västra Tureberg.

Sollentunas politiker tog i slutet av oktober beslut om riktlinjer för utvecklingen av västra Tureberg.

Riktlinjerna innehåller nio punkter där idéer för bebyggelse varvas med tankar om bland annat gatustruktur och tänkta bullerskyddande åtgärder.

Exakt vad som ska byggas och var är ännu inte klarlagt, men visionen är att bebyggelsen i västra Tureberg ska bli en naturlig förlängning på den täta stadsbebyggelsen som präglar de östra delarna.

Bostäder ska blandas med kontor, handel, och småföretagarcentrum i syfte att få ett rikt stadsliv. Eventuellt kan området även få skolor och äldreboenden.

– Idén är att låta det här nedgångna och outnyttjade området bli lika levande som östra Tureberg, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i plan- och exploateringsutskottet.

I direktiven läggs mycket möda på utformningen av gator, parker och torg.

Politikerna slår fast att gator ska få mer gröna inslag samt bättre gång- och cykelvägar.

Raka, belysta och bevuxna alléer ska prägla västra Tureberg.

– Turebergsleden ser ut som en paradgata i Östeuropa på 1980-talet. Vi vill jobba med träd, säger Thomas Ardenfors.

För att beskriva sin idé för Malmvägen drar politikerna till med ordet boulevard, en beteckning som brukar förbehållas större paradlika gator, typ Sunset Boulevard i Los Angeles och Champs-Élysées i Paris.

– Vi vill få bort betongkänslan som skapar otrygghet, säger Thomas Ardenfors.

Möjligheterna att skapa ett nytt landmärke tas också upp i riktlinjerna.

Området som nu ska utvecklas omfattar hela Turebergsleden från E4:an till järnvägen samt sträckan från och med Fågelsångsparken till Tusbystråket. Det gamla mässområdet har högst prioritet.

När kommer de första bostäderna att vara färdiga?

– Förhoppningsvis kan byggnationen starta 2014, men jag kan inte lova någonting, säger Thomas Ardenfors.