Marieberg bebyggs för hårt

Marieberg Stadsbyggnadskontoret har begärt yttrande från Kungsholmens stadsdelsförvaltning angående planerna för ny bebyggelse i Marieberg. I sitt svar till kontoret menar förvaltningen att man ser behov av fler bostäder men ifrågasätter samtidigt den höga exploateringen av området som föreslås i planerna.

Förvaltningen menar att ”större hänsyn bör tas till områdets ekologiska och rekreativa värden samt den kulturmiljö som finns i stadsdelen”.

Vad gäller behovet av bostäder har man ännu inte angett någon siffra, men uppskattar att det behövs 220 förskoleplatser samt att det finns ett behov av ett omsorgsboende.