Medborgarenkäten: ”Bygg inte i Årstaskogen”

Nyligen hölls en demonstration mot byggplanerna på Årsta torg.
Nyligen hölls en demonstration mot byggplanerna på Årsta torg.
Årstaborna har sagt sitt. De använder främst skogen för naturupplevelser, vilket de vill ha mer av. Däremot vill många inte att det byggs alls i skogen.
Det visar sammanställningen av resultatet av medborgarenkäten om Årstaskogen.

På onsdagen presenterade staden resultatet av den medborgarenkät om Årstaskogen som genomförts. 3 365 personer svarade och av dem bor 78 procent i Årsta och Södra Hammarbyhamnen, medan 10 procent bor på Södermalm.

Mitt i söderort har tidigare berättat att de flesta svarat att de använder skogen för naturupplevelser samt för idrott och motion. Vi kunde också berätta att många som svarat i fritextrutan uppgett att de inte vill att det byggs i skogen överhuvud taget.

3 371 svarade på enkät om Årstaskogen

Nu har resultatet sammanställts och det presenteras idag. 29 procent har svarat att den huvudsakliga anledningen till att Årstaskogen besöks är för att få naturupplevelser. Årstaskogen används även flitigt för idrott, motion och rekreation.

28 procent uppger att de besöker skogen varje dag och hälften att de är i skogen varje vecka.

På frågan vad de svarande vill att den nya bebyggda miljön ska tillföra svarar hälften ”naturupplevelse” och 42 procent svarar lugn och ro. ”Det är tydligt att en majoritet av respondenterna efterfrågar sådant som i första hand inte har med bebyggelse att göra”, står det i sammanställningen.

Detta framgår ytterligare i fritextsvaren. Av de nära tusen personer som uppgett ”annat” som alternativ, uttrycker en klar majoritet att de vill att skogen ska bevaras i sin nuvarande form och att de helst inte vill se någon bebyggelse överhuvudtaget. ”Det är även en stor andel som är missnöjda över att frågan formulerats utifrån förutsättningen att området ska bebyggas. Vissa är av uppfattningen att detta framställer undersökningen som vinklad”, står det i sammanfattningen.