Misslyckande för kvinnofridsarbete

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet.

Det visar en undersökning som Alla Kvinnors hus gjort bland stadsdelarna.

Halva tiden har gått för Stockholms stads program för kvinnofrid. För att se hur stadsdelarna ligger till i arbetet har Alla Kvinnors hus undersökt hur långt staden har kommit med sitt arbete för våldsutsatta kvinnor och barn. Resultatet visar att det kommer att bli svårt för Stockholms stad att nå de mål som man satt i programmet, som löper ut 2014.

Målen är att kvinnor som utsatts för våld i nära relation ska få leva ett liv utan våld, ha kunskap om sina rättigheter och känna sig trygga med de insatser som staden erbjuder.

Hässelby-Vällingby hade när enkäten gjordes i somras inte genomfört den kartläggning som man enligt programmet ska göra för att få en samlad bild av omfattningen av våld mot kvinnor, och hur stadsdelens tjänster som erbjuds svarar upp mot den enskildes behov.

– Då blir det svårare att se var behoven finns och hur vi kan samarbeta för att täcka dem och få ett bra flöde i processen, säger Ann Isaksson, verksamhetschef för Alla Kvinnors hus.

Staden vill att kvinnofridsprogrammet ska leda till att våldsutsatta kvinnor och barn ska få samma stöd, oavsett var de bor i staden.

– Vi ser att det finns skillnader mellan hur långt stadsdelarna har kommit i arbetet. Stödet ska vara likvärdigt, oavsett var man bor, säger Ann Isaksson.

Hässelby-Vällingby svarade i enkäten att man klarar garantin för skyddat boende, vilket är positivt.

– Däremot förtäljer inte svaren hur man löst det, genom vandrarhem, hotell ­eller skyddat boende, vilket kan vara en stor skillnad, säger Ann Isaksson.

Fakta

10 av 13 uppfyller inte målen

6 av 13 stadsdelar har inte genomfört någon kartläggning av omfattningen av våld och andra övergrepp mot kvinnor av närstående trots att detta anges i stadens program.

10 av 13 stadsdelar kan inte ange att de fullt ut uppfyller målen i ”Programmet för kvinnofrid – mot våld i nära relationer 2012–2014”.

8 av 13 stadsdelar saknar en särskild budget för kvinnofridsarbetet.