Molnby kan få tågdepå – och bli järnvägsknut

Lilla lantliga Molnby station kan bli järnvägsknut mot Arlanda i framtiden.

Men Molnby kan även bli platsen för en ny tågdepå för Roslagsbanans nya vagnar.

En träperrong, en rött litet stationshus och vidsträckta hästhagar. Så ser det ut vid Molnby station, stationen norr om Ormsta. Men mycket pekar på att Molnby kommer att förändras. Enligt den idéstudie som gjorts kring Roslagsbanans förlängning till Arlanda utgår två av tre alternativ från Molnby station.

Om Arlandaplanerna blir verklighet dröjer det dock länge innan bygget startar. Längre har planerna på att bygga ett förvaringsutrymme för Roslagsbanans nya vagnar – en tågdepå – i Molnby kommit.

– När de nya vagnarna kommer måste de vara någonstans. Just nu är huvudspåret Molnby, säger Malin Mårdén, planarkitekt på Vallentuna kommun.

Från och med mitten av juni till den 15 augusti är det så kallat programsamråd för tågdepån i Molnby. Det innebär att man kan lämna in sina skriftliga synpunkter på planerna till samhällsbyggnadsförvaltningen vid Vallentuna kommun.

Just nu är det inte klart hur depån kommer att se ut eller hur många vagnar byggnaden ska rymma.

– Målet är att den ska inverka så lite som möjligt på landskapsbilden, säger Malin Mårdén.

Det är inte heller klart exakt var depån ska placeras. Ett alternativ väster om spåret och ett öster om spåret utreds.

Molnby är en gammal kulturbygd och det finns mycket fornlämningar i trakten. Enligt en arkeologisk utredning som gjorts med anledning av depåplanerna har det bott människor här sedan stenåldern. Här finns både sten­ålderslämningar och yngre boplatslämningar, gravfält och husgrunder.

De flesta fornlämningarna finns på västra sidan, men länsstyrelsen anser ändå att den sidan lämpar sig bättre för depåbygget.

Molnby station – en framtida järnvägsknut?