Min lokala hjälte

Motorvägstunnel kan ge 11 000 nya bostäder

Bilden visar hur en huvudgata mellan Danderyds sjukhus och Mörby Centrum skulle kunna se ut om E18 förläggs i tunnel.
Bilden visar hur en huvudgata mellan Danderyds sjukhus och Mörby Centrum skulle kunna se ut om E18 förläggs i tunnel.
11 000 nya bostäder, ett nytt resecentrum och mindre buller och avgaser.

Så kan Danderyd se ut om hela E18 genom kommunen förläggs i tunnel.

Nu vill politikerna veta vad du tycker om planerna.

Efter år av arbete – nu är utredningen av framtidens E18 klar. Kommunen, och dess konsulter, föreslår fyra möjliga scenarier:

1) Hela E18 läggs i tunnel. Det anses bäst ur miljösynpunkt, för att minska bullret och utsläppet av avgaser och partiklar från motorvägen. Samtidigt försvinner den barriär som E18 utgör i dag.

Upp till 11 000 nya bostäder kan byggas, samtidigt som nya parkstråk, torg, skolor, butiker och arbetsplatser kan skapas där motorvägen går i dag.

Förutom detta föreslås också ett nytt resecentrum vid Danderyds sjukhus där Roslagsbanan flyttas närmare tunnelbanan för att delvis förläggas under mark. Även en ny bussterminal kan byggas vid sjukhuset och området mellan Danderyds kyrka och Enebyängen kan utvecklas.

2) En kortare tunnel byggs, från Stocksund till strax norr om Danderyds kyrka. I detta förslag behålls det nya resecentret vid Danderyds sjukhus samt flytten av Roslagsbanan. Miljön förbättras just där E18 läggs i tunnel men längs övriga motorvägen väntas påverkan från trafiken tvärtom öka, då antalet bilar på E18 blir fler i framtiden. Förslaget innebär upp till 6000 nya bostäder.

3) Knytpunkt Danderyd skapas vid sjukhuset. E18 läggs i betongtunnel just vid sjukhuset, men i övrigt flyttas inte motorvägen. Upp till 2000 nya bostäder kan skapas mellan Stocksund och Mörbyhöjden samt att Inverness och Stocksund kopplas ihop. Bättre miljö öster om Danderyds sjukhus med nya parker.

4) Ingen tunnel. Trafiken, och dess miljöeffekter, väntas öka längs med E18 i framtiden. Inga nya förslag på bostäder, men satsningar kan göras på bättre kollektivtrafik, ökat cyklande och mindre ombyggnader av E18.

Så ser förslagen ut. Nu är frågan – vad tycker du? Denna vecka väntas politikerna besluta att förslagen, som finns tillgängliga på kommunens hemsida, går ut på samråd fram tills oktober.

– Vi har inte tagit ställning till något förslag än. Scenariot med att lägga hela E18 i tunnel är det mest omvälvande. Miljön skulle bli bättre men då blir det en exploatering med väldigt mycket nya bostäder. Hur mycket vill kommunen växa? undrar kommunalrådet Olle Reichenberg (M).

Naturskyddsföreningens ordförande Eivor Niklasson ser positivt på att lägga E18 i tunnel.

– Det har vi arbetat för länge. Vi förstår att det behövs bostäder men vi anser att det behövs grönområden också, säger hon.

Fakta

Vem ska betala vägen?

Jätteprojektet att förlägga E18 i tunnel väntas kosta flera miljarder kronor om det blir av.

Främst väntas projektet finansieras genom att nya bostäder byggs, och att mark säljs till byggbolagen.

Om kommunen går vidare med tunnelplanerna kan en fördjupad översiktsplan påbörjas vid årsskiftet. En ny tunnel kan stå klar 2029.

Källa: Danderyds kommun.