M:s förslag om 5 000 bostäder i Årstaskogen döms ut

Årstaskogen
Moderaterna vill bygga 5 000 bostäder i Årstaskogen.
Moderaterna lade i våras en motion om att bygga 5 000 nya bostäder i Årstaskogen. Nu dömer exploateringskontoret ut förslaget som orealistiskt med hänsyn till höjdskillnader och strandskydd.

Moderaterna i stadshuset föreslog i våras att det borde byggas 5 000 nya bostäder i Årstaskogen. De anser också att kommuner själva ska ges full rätt att upphäva naturreservat genom beslut i kommunfullmäktige.

Förslaget har skickats ut på remiss till bland andra stadsdelsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden.

Nu dömer exploateringskontoret ut förslaget, även om man medger att alla platser måste prövas när det gäller bostäder, även vissa park och naturområden. När det gäller Årstaskogen anser dock exploateringskontoret att förslaget om att bygga 5 00 bostäder är orealistiskt. Det med anledning av de stora höjdskillnaderna som finns och på grund av strandskyddet som sträcker sig hundra meter från strandkanten.

Kontoret anser dock att det kan vara möjligt med bebyggelse i och i anslutning till Årstaskogen om bebyggelsen placeras utanför strandskyddszonen och med hänsyn till de topografiska förutsättningarna.

Under flera år har kommunen också arbetat för att upprätta ett naturreservat för Årstaskogen och Årsta Holmar, vilket är ett uppdrag i budgeten. Skälen till att upprätta naturreservat är både av rekreativ, ekologisk och kulturhistorisk karaktär.