Ett steg närmare rivning av Ågesta kärnkraftverk

Kontrollrummet i Ågesta kärnkraftverk, Huddinge, 1965-66
Kontrollrummet i Ågesta kärnkraftverk, 1965 eller 1966.
Länsstyrelsen backar från kravet att bevara Ågesta kärnkraftverk som kulturminne.
Därmed är ett hinder borta, för att kunna riva verket,
– Men det krävs flera andra tillstånd, säger Marie-Louise Olvstam, jurist vid Vattenfall.

1963 stod Ågesta kärnkraftverk klart. I elva år producerade det framför allt värme, men också el, till Farstaborna. Det var ett litet kärnkraftverk, men ingick i en stor självförsörjningsplan, kallad ”den svenska linjen”.

Planen innebar att ett nät av små kärnkraftverk, drivna med svenskt uran och norskt tungt vatten, skulle försörja stadsdelar och mindre städer med värme och el.

Men så förändrades tiderna. Staten valde att satsa på storskaliga kärnkraftverk, med importerat uran. 1974 stängde Ågesta kärnkraftverk, som ligger i Huddinge kommun, fyra kilometer söder om Farsta.

Reaktorhallen i Ågesta kärnkrafterk. Foto: Lennart Ström

Reaktorhallen i Ågesta kärnkraftverk.   Foto: Lennart Ström

Vattenfall vill riva verket, och har nu nått en delseger. Länsstyrelsen har backat från sitt beslut att kräva anmälningsplikt enligt kulturmiljölagen, om kärnkraftverket rivs eller ändras på ett sätt som minskar dess kulturhistoriska värde.

– Länsstyrelsen har haft ett intresse av att bevara kärnkraftverket som museum, för eftervärlden. Men vid ett möte för en tid sedan gick det upp för dem att det finns alltför stora säkerhetsfrågor att ta hänsyn till, säger Marie-Louise Olvstam, jurist vid Vattenfall.

Vattenfall hade överklagat länsstyrelsens beslut om anmälningsplikt till förvaltningsrätten. Där bifölls överklagan den 26 mars 2019, med hänvisning till att länsstyrelsen själv insett ”vilka insatser som krävs ur säkerhetssynpunkt”.

Men förvaltningsrättens dom innebär inte att det är fritt fram att riva, betonar Marie-Louise Olvstam.

– Domen betyder bara att vi inte behöver ta hänsyn till kulturmiljölagen. Vi inväntar fortfarande domen hos mark-och miljödomstolen i Nacka, där ärendet prövas utifrån miljöskäl. Dessutom ska Strålsäkerhetsmyndigheten också ge tillstånd till att riva på ett säkert sätt, säger hon.

Radioaktiva transporter

Cirka 1 000 kubikmeter radioaktivt avfall måste tas omhand vid rivningen. Planen är att frakta merparten med lastbil till kärnkraftsanläggningen i Studsvik utanför Nyköping. Där ska det mellanlagras i väntan på en ny anläggning för slutförvaring. Enligt Vattenfall kommer 150–200 lastbilstransporter att behövas.

Kontrollrummet i Ågesta kärnkraftverk.

Kontrollrummet i Ågesta kärnkraftverk. Foto: Lennart Ström

Fakta

Kärnkraftverket berättar om det kalla kriget

Länsstyrelsen motiverade sin vilja att bevara Ågesta kärnkraftverk med att ”anläggningen berättar om hur Sverige under det kalla kriget strävade efter att vara självförsörjande när det gällde energi och i förlängningen även beträffande inhemska atomvapen”.

”Anläggningens utformning, såväl exteriört som interiört har getts ett modernt intryck som återspeglar tidens teknikoptimism” stod det också i motiveringen.

 

Källa: Länsstyrelsen