Ett steg närmare utbyggnad av Solnaverket

Solnaverken, Solna, energi
Solnaverket står inför en rad förändringar för att ställa om och utveckla verksamheten.
Utbyggnaden av Solnaverket och planerna på 450 nya bostäder i Huvudsta är ett steg närmare byggstart – det efter beslut av politikerna i byggnadsnämnden.

Drygt 100 000 personer får i dag värme och varmvatten från Solnaverket. Energibolaget Norrenergi, som ägs gemensamt av Solna och Sundbyberg, måste bygga om inne på området intill Huvudstabron för att kunna ställa om till helt förnybar energiproduktion och för att klara av att möta energibehovet från fler invånare och företag.

Verkets värmeproduktion sker till allra största del med spillvärmen från renat avloppsvatten och genom förnybara biobränslen, men vid riktigt låga temperaturer vintertid används en viss del fossil olja. Förändringar av anläggningen krävs nu för att Solnaverkets produktion ska kunna bli helt förnybar.

Eftersom produktion med förnybara bränslen som träpellets och biolja kräver mer plats än när eldningsolja används måste ytor som i dag används för kontor, förråd och verkstad byggas om för att ge plats åt bränsle-, förbrännings- och reningsutrustning.

Nybyggnation vid vattnet

Efter att detaljplanen som möjliggör förändringarna varit ute på samråd och justerats har byggnadsnämnden i Solna nu beslutat att planen ska vidare ut på granskning, där allmänheten och andra aktörer på nytt kommer att få säga sitt. Detaljplanen innebär bland annat nya byggnader mot Bällstaviken i väster och mot Hemvärnsgatan i öster. Mot vattnet ska den nuvarande pannhusbyggnaden byggas om och till med ett centralt nytt pannhus med utrymme för en ny bioeldad panna. Anläggningen får också en andra skorsten, knappt 60 meter hög. I förlängningen av pannhuset söderut ska en påbyggnad i tre våningar göras för kontor- och datacenter. Dessutom ska två nya silor för biobränsle byggas på området.

Detaljplanens genomförande bedöms kunna innebära betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits fram. Det är framförallt natur- och rekreationsvärden, strandskydd, olycksrisker och mark- och vattenfrågor som har analyserats, men även risker för bland annat utsläpp, lukt och buller har synats.

Solnaverket, ombyggnad

De nya byggnaderna kommer framförallt att byggas mot Bällstaviken i väster och mot Hemvärnsgatan i öster. Illustration: Solna stad

Solnaverket, ombyggnad

Parallell plan för bostäder

Samtidigt har byggnadsnämnden också beslutat att gå ut på granskning med förslag för hundratals bostäder öster om Huvudstaleden. Det handlar om tre kvarter längs med Huvudstaleden samt ett punkthus väster om befintliga punkthus längs Alphyddevägen – totalt runt 450 bostäder. Dessutom planeras LSS-lägenheter, verksamhetslokaler och förskola.

Under kommande granskning av båda planerna ska allmänheten och andra aktörer säga sitt.

– Genom att parallellbehandla detaljplanerna för såväl fler bostäder som utbyggd fjärrvärmeverksamhet undviker vi att de två sakerna lägger krokben för varandra, säger byggnadsnämndens ordförande Torsten Svenonius (M) i ett pressmeddelande.