Naturreservat kan få ny gräns

SPÅNGA-TENSTA Ett av ärendena som kommer att tas upp på stadsdelsnämndens möte på torsdag är ett förslag om att ändra gränserna till Hansta naturreservat.

I sitt förslag till kommunfullmäktige föreslår stadsbyggnadskontoret att kommunfullmäktige upphäver ett cirka 100 000 kvadratmeter stort område från att vara reservat.

Anledningen till gränsflytten är för att ge plats åt Förbifart Stockholm.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning har inget att invända mot förslaget, men betonar att det är viktigt att intrånget kompenseras.