Naturreservatet får nya vandringsleder

Fler vandringsleder i Järvafältets naturreservat och en ny entré.

De är ingredienserna som ska locka fler Sollentunabor ut i naturen.

Sollentuna kommun har fått ett bidrag på 173 000 kronor för att öka tillgängligheten till Järvafältets naturreservat.

Anledningen till att kommunen har ansökt om pengar är att allt fler besöker naturreservatet och att det sliter på huvudentrén vid Bögs gård.

– Som det är i dag promenerar alla in i samma stråk. Men det finns ett alternativ. Det ligger nära Tureberg, där skjutbanan ska läggas ned ligger, säger Rikard Dahlén, projektansvarig.

Med två entréer i stället för en blir det större spridning av besökarna vilket minskar slitaget på naturen. Den nya entrén ligger på cykel- och promenad­avstånd från de mest tätbebyggda delarna av Sollentuna; Häggvik och Tureberg.

Vid den nya entrén ska det byggas en parkeringsplats med plats för cirka 50 bilar för att avlasta parkeringen vid Bögs gård.

Det ska också bli säkrare för cyklister och fotgängare att ta sig in i naturreservatet.

En ny gång– och cykelväg ska byggas från Knista­vägens förlängning ut till gränsområdet mellan Hansta naturreservat och Östra Järvafältets naturreservat.

– Då behöver man inte gå utmed bilvägen, utan kan ta en separerat gång- och cykelväg, säger Rikard Dahlén.

Tanken är att det ska bli lite enklare att promenera och cykla från Sollentuna centrum till reservatet.

– Då kanske det blir fler som kan ge sig ut i naturen utan att sätta sig i bilen först, säger Rikard Dahlén.

En annan satsning är sex stycken nya vandringsstråk. Utmed dem ska det finnas skyltar med exempelvis information om hur landskapet såg ut under järnåldern.

Syftet med de nya vandringslederna är att sprida ut besökarna, i dag är det många som tar huvudvägen in i reservatet.

Vid entrén ska man få förslag på alternativa slingor.

– Tanken är att det ska vara ganska korta leder. De ska ta en halv timme till en och en halv timme att gå, säger Rikard Dahlén.

I höst börjar arbetet att göra i ordning reservatet. Allt förväntas vara klart i maj 2013.

Fakta

Varierad natur

Naturreservatet är på omkring 2 000 hektar.

Reservatet består av tre delar, där Östra Järvafältet hör till en del.

Området har med säkerhet varit bebott sedan järnålderns början, omkring 500 fKr, men det finns även fornlämningar från bronsåldern.

Naturen är varierad med bland annat åkrar, lövskogar samt sjöar.

Källa: Länsstyrelsenw