Nja till badplats i Sjöstan

Liberalerna vill utreda om det går att anlägga en badplats i Hammarby Sjöstad.

Exploateringskontoret är försiktigt positiva – bara det finns pengar.

En plaskdamm säger kontoret nej till.

Förra sommaren invigdes Tantobadet med sandstrand och bryggor. Nu har Liberalerna lagt fram en förfrågan om att anlägga en badplats i Hammarby Sjöstad.

Exploateringskontoret har nu svarat att de ser positivt på tanken att kunna bada i Hammarby sjö. Men kontoret poängterar vikten av att det finns tillräckligt med pengar för att kunna genomföra projektet innan man börjar göra en utredning.

Frågor som behöver utredas är bland annat vattenkvalitet, föroreningar i sjöbotten, placering, närhet till farled, vilken typ av anläggning som ska byggas samt kostnadsbild.

Liberalerna föreslår också att det som alternativ byggs en plaskdamm i Hammarby Sjöstad, i någon av stadsdelens parker.

Exploateringskontoret skriver att det är svårt rent utrymmesmässigt att bygga en plaskdamm i den redan tätbebyggda stadsdelen utan att använda ytor som idag används för olika former av lek och rekreation. Kontoret hänvisar i stället till Eriksdalsbadet och till den fontän i Sjöstadsparterren som är en mycket populär vattenlek för barn under varma sommardagar.

Exploateringsnämnden ska ta beslut den 10 mars i frågan.

Mitt i har tidigare skrivit att det enligt Stockholms hamns styrelse är möjligt att anlägga badplatsen – om man ser upp med båttrafiken.