Nu ska grustaget bli vackert

Grus- och bergtäkten i västra delen av Tullinge ska genomgå en förvandling.
Grus- och bergtäkten i västra delen av Tullinge ska genomgå en förvandling.
Grus- och bergtäkten i Hamra stängs av miljöskäl.

Området ska i stället förvandlas till ett rekreationsområde.

– Jag skulle säga att Botkyrkaborna har goda möjligheter att komma med önskemål för området, säger Leif Pettersson på NCC.

Botten på grus- och bergtäkten i Hamra, Tullinge, ligger för nära grundvattnet. Bara en halv meter enligt kommunens vatten- och avloppschef. Det är ett av de viktigaste skälen till att platsen nu ska återställas och göras om till ett parkliknande område.

– Grundvattnet fluktuerar under året, och eftersom det är ganska nära här så blir området sårbart för föroreningar. Men det här handlar också om att ge en trevligare landskapsbild, säger Alexandra Hellsten på Botkyrka kommuns miljöenhet.

NCC som driver grus- och bergtäkten som varit i bruk i över hundra år har ett tillstånd för driften som löper ut den 1 juli i år. Därefter har bolaget tre år på sig att återställa platsen. En idéskiss från i somras visar ett trevligt område som mestadels är öppet, men med inslag av träddungar.

I ett dokument som NCC skickat till Botkyrka kommun nämns idéer som boulebanor, kälkbackar och skid- och skatingbanor. NCC ska i samråd med kommunen komma fram till hur området ska utformas.

– Det kommer att bli något slags parkmark på platsen, säger Alexandra Hellsten.

Klart är dock att de kraftiga backkrön som bildats i det i dag kraterliknande området ska planas ut.

– Landskapet ska släntas ut. Ingen ska trilla ned och det är också svårt för växter att etablera sig i branter, säger Alexandra Hellsten.

Kommer man att kunna se att det varit ett sandtag på platsen?

– Ett tränat öga kan förmodligen se det.

Likaså är det klart att man tänker lägga på stora mängder lera och jord på platsen, som skydd för grundvattnet i Tullinge vattentäkt.

Som mest handlar det om ett lager av sju-åtta meter lera. På platsen kommer NCC också att anlägga ett par dammar som ska fungera som filter innan ytvatten, exempelvis regnvatten, letar sig ner mot grundvattnet.

De Laval som äger marken har även haft funderingar på att bygga bostäder sydväst om grustäkten. Detta är dock inte aktuellt i nuläget.

– Någon planprocess är inte inledd, säger Alexandra Hellsten på miljöenheten.