Nu ska Rotebroleden byggas om

Den är smal, underdimensionerad och ofta full med köer. Men nu ska väg 267, Rotebroleden, byggas ut - till glädje för både djur, cyklister och bilister.

I dag finns det inte mycket gott att säga om Rotebroleden. Vägen är tungt trafikerad och ofta ringlar sig köerna långa. Den är dessutom bullrig, trafiksäkerheten är låg och den sex kilometer långa genvägen skär rakt igenom Järvafältet.

Men snart ska det bli ändring.

Nu startar nämligen Trafikverket en stor ombyggnation av vägen. Det ska bli två körfält i vardera riktning och dessutom ska trafikplatserna Stäket och Rotebro byggas om.

Trafikverket planerar de närmsta åren också:

• En ny gång- och cykelväg samt en ny gångbro.

• Viltpassager för stora och små djur.

• Nya bullerskydd.

• Nya på- och avfartsramper vid trafikplatserna.

Rotebroleden skär rakt igenom Järvafältet och hindrar både människor och djur från att röra sig i syd-nordlig riktning. Därför byggs också flera olika passager där både små och stora djur – och människor – kommer att kunna passera vägen på ett säkert sätt.

Fakta

Detta planeras

Alla tider är preliminära.

2016 byggs:

• Ny gång- och cykelväg utmed vägen.

• Viltpassage (bro) vid Johannesfred.

• Nya av- och påfarter vid trafikplats Stäket.

• Ombyggnad av befintlig trevägskorsning till cirkulationsplats (rondell) söder om E18 vid trafikplats Stäket.

• Ny gång- och cykelvägvid trafikplats Stäket.

• Gång- och cykelvägsport vid den västgående påfartenvid trafikplats Stäket.

• Gång- och cykelvägsbro över norrgående avfartsramp från Stockholmvid trafikplats Stäket.

2017 byggs:

• Nya lägen för busshållplatser.

• Ny bro vid trafikplats Mälarvägen.

• Ny gång- och cykelvägsbro vid Johannesfred och vid Båtsmanstorp.

• Ny gång- och cykelväg längs Rotebroelden.

2018 byggs:

• Bullerskydd längs Rotebroleden.

• Nya busshållplatser.

• Av- och påfartsrampervid trafikplats Mälarvägen.

• Viltport och ny planskild korsning vid Överby.

• Färdigställa gångvägar längs med vägen.

• Ombyggnad av väg 850 Mälarvägen och anslutande vägar.

• Ombyggnad av cirkulationsplatserna (rondellerna)vid trafikplats Rotebro.

• Ombyggnad av avfartsramper från E4vid trafikplats Rotebro.

Källa: Trafikverket