Nu står jätteträden säkra i Gustavsberg

De stora ekarna i Gustavsberg har funnits sedan 1600-talet. Nu har marken de står på skyddats genom fyra nya biotopskyddsområden.

– Områdena är som små minireservat, vilket betyder att ekarna skyddas på lång sikt. Det krävs nu väldigt goda skäl för att använda marken de står på till något annat, säger Viveca Jansson, kommunekolog.

Gustavsbergs ekar, vissa med över 400 år på nacken, är rester från större gårdar från 1600-talet. I början av mars klubbade kommunfullmäktige igenom fyra biotopskyddsområden som ska skydda dem även i framtiden; Ebbalund, Mölnvik, Farstadal och Farstaborg.

Att Gustavsberg har biotopskyddsområden inne i samhället är unikt i Sverige. Ekarna är dessutom speciella på många sätt. Förutom att de har sin plats i historien ingår bevarandet av träden även i Värmdö kommuns miljö- och klimatarbete.

– Man kopplar dem till ekosystemtjänster. Det är bra för klimatet att ha träd i stadsmiljö, det reglerar temperaturen. Dessutom kan träd med jättestort lövverk och krona ta upp mycket koldioxid och luftföroreningar och även reglera dagvatten och vattenflöden. Det är en win win, tycker jag, säger Viveca Jansson.

De fyra områdena ligger på kommunägd mark och strider inte mot befintliga detaljplaner.

Fakta

Träden skyddas för all framtid

Mindre områden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda kan förklaras som biotopskyddsområde.

Vissa biotoper är skyddade med automatik, till exempel alléer, medan andra skyddas genom särskilt beslut.

Inom biotopskyddsområde får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön.

Källa: Länsstyrelsen