Ny överklagan av plan för Täljöviken

Naturskyddsföreningen i Österåker fortsätter att kämpa mot byggplanerna för Täljöviken. Nu har föreningen överklagat planen till mark- och miljödomstolen.

Täljöviken i Österåker fortsätter att vara ett slagfält mellan de som vill bevara miljön intakt och de som vill bygga bostäder där.

I vintras avslog en majoritet i Österåkers kommunfullmäktige bestående av Socialdemokraterna och Allianspartierna minus Centern ett förslag om folkomröstning om planerna, trots att 3 500 namn samlats in till stöd för omröstningen.

I april avslog länsstyrelsen Naturskyddsföreningens och några privatpersoners överklagande av byggplanerna. Enligt länsstyrelsen är inte ”olägenheter i form av bland annat förändrat naturlandskap och ökad bil- och båttrafik som detaljplanen kan medföra” så betydande att planen kan upphävas. Länsstyrelsen ansåg heller inte att det fanns tillräckliga skäl att avslå planen när man avvägt de klagandes ”enskilda intressen och de intressen som planen syftar till att tillgodose” – det vill säga 350 bostäder.

Men Naturskyddsföreningen, som var en av parterna som överklagat till länsstyrelsen, vägrar att ge upp.

I ett nytt överklagande till mark- och miljödomstolen pekar man på nytt på att det bland annat handlar om mycket höga naturvärden och jordbruksmark som ska bebyggas. Man vänder sig också mot att byggplanerna betraktas som ”utbyggnad av tätort” när det i själva verket, enligt föreningen, är 2,5-3,5 kilometer till kommunens centrala delar och handlar om perifer bebyggelse. Dessutom påminner man om att markägaren LO en gång fick köpa Näs gård i området med villkor från regeringen att marken skulle fortsätta användas som jordbruksmark.

Fakta

Exploateringen av Täljöviken

I området planeras 350 nya bostäder, varav cirka 180 småhus, cirka 140 flerbostadshus och cirka 30 i centrumkvarteret.

Partierna som var emot folkomröstning om planerna var M, FP, KD, ÖP samt S (som har nära kopplingar till markägaren LO).

I planerna ingår bland annat markinlösen från privata markägare för att bygga en rondell.