Ny trafikplats överskrider föroreningsnorm

Den nya vägförbindelsen, som går genom Kvarnholmstunneln (bilden), är tänkt att öka tillgängligheten till Kvarnholmen.
Den nya vägförbindelsen, som går genom Kvarnholmstunneln (bilden), är tänkt att öka tillgängligheten till Kvarnholmen.
Risk finns att halten av luftföroreningar på den nya av- och påfarten till Kvarnholmen överskrider uppsatta miljömål.

Det framgår av Trafikverkets vägplan.

Trafikplats Kvarnholmen är den nya på- och avfarten till Kvarnholmsförbindelsen som ska förbinda Nacka och Kvarnholmen.

Men enligt vägplanen, som Trafikverket fastställde förra veckan, finns risk för att partikelhalterna från trafiken på den planerade trafikplatsen kommer att överskrida miljökvalitetsnormen för partiklar från trafiken, PM10, luftburna partiklar som är mindre än tio mikrometer.

Enligt Naturvårdsverkets hemsida är syftet med miljökvalitetsnormer att komma till rätta med diffusa utsläpp från trafiken som har hälso- och miljöpåverkan.

Trafikverkets beräkningar visar även att trafikbullernivåerna från trafikplatsen kommer att bli högre än tillåtna riktvärde vid en av Nacka gymnasiums fasader. På platsen planerar Trafikverket därför för fastighetsnära bullerskyddsåtgärder.

Anna Gren, miljöchef i Nacka kommun, skriver i ett mejl till Mitt i att Trafikverket bygger ett bullerskydd för skolområdet som gör att bullret från trafikplatsen ”inte blir ett problem”.

”När det gäller partikelhalten så överskrids värdena bara på ställen där människor inte vistas stadigvarande, alltså inte på skolområdet utan på platser närmare trafikplatsen”, skriver Anna Gren.

Trafikplatsen beräknas stå klar om cirka ett år.

Trafikverkets vägplan går att överklaga.