Nya byggplaner visas i 3D

Tredimensionella modeller av framtidens Huddinge finns snart på nätet. Där ska invånarna kunna navigera sig fram och se hur nya byggnader, vägar och torg påverkar deras områden.

Kartor och texter som beskriver byggprojekt kan vara väldigt detaljerade. Ändå kan det vara svårt att se framför sig hur en plats förändras av en ny klunga bostäder, en breddad väg eller ett rivningsprojekt. Hur kommer, till exempel, skuggan att falla från ett nytt höghus? Och hur högt kommer det att kännas, i jämförelse med husen runt omkring?

– Vi får fler och fler förfrågningar om bättre underlag från invånarna. Det är en anledning till att vi startade 3D-projektet. Det kommer att göra det enklare att förstå vilka konsekvenser en plan får för ett område, säger Christina Gortcheva, planchef i Huddinge kommun.

Tanken är att kommunens planhandläggare ska börja arbeta med 3D under hösten, när programvaran har upphandlats och de har fått utbildning. Vid sidan av att rita kartor och skriva texter ska de då också bygga upp digitala miljöer i datorn, där man kan röra sig fram och se hur byggprojekten förändrar områdena.

3D-visualiseringen ska vara en del av samrådsmaterialet, som invånarna kan utgå ifrån när de lämnar sina synpunkter på en viss byggplan. Den ska finnas på kommunens webbsida, tillsammans med övrigt material.

– Kartorna och texterna kommer förstås att finnas kvar, det är ju lagstadgat. Det här är något vi gör utöver det, säger Christina Gortcheva.

Lantmäteriavdelningen har redan skapat den 3D-modell av dagens Huddinge som planläggarna ska arbeta med och göra förändringar i. Och faktum är att en 3D-modell över en byggplan redan har konstruerats, som ett test. Det var detaljplanen för del av Bonden 1 och del av Hammartorp 1:1, i Trångsund, som var ute på samråd under april och maj.

Den som går in på huddinge.se/bonden-hammartorp kan fortfarande se 3D-modellen, trots att samrådstiden har gått ut. Den visar bland annat hur två nya bostadshus förändrar centrum: ett 5–7-våningshus med cirka 90 lägenheter och ett 9 våningar högt punkthus med cirka 75 lägenheter avsedda för ungdomar.

Många kommuner har kommit mycket längre än Huddinge med 3D-tekniken och lantmäterichef Anders Lindelöf betonar att projektet bara är i sin linda.

– Det går att illustrera vad som helst med 3D, så detta är bara en början. I framtiden kommer vi att kunna göra mycket mer detaljerade modeller, om kommunen har behov av det.